Gro­nin­gen naar Raad van Sta­te om gas­win­ning

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

GRO­NIN­GEN - De pro­vin­cie Gro­nin­gen stapt naar de Raad van Sta­te om het gas­win­nings­be­sluit van de re­ge­ring aan te vech­ten. Mi­nis­ter Henk kamp (Eco­no­mi­sche Za­ken) maak­te op 23 sep­tem­ber be­kend dat er jaar­lijks 24 mil­jard ku­bie­ke me­ter gas mag wor­den ge­won­nen, in stren­ge win­ters op­lo­pend tot 27 mil­jard kuub. Het be­sluit geldt voor vijf jaar en dat vindt de pro­vin­cie te lang.

In vijf jaar kan er van al­les ge­beu­ren. De pro­vin­cie wil dat de gas­win­ning de ko­men­de ja­ren ver­der om­laag gaat. De vei­lig­heid van de in­wo­ners is een fac­tor die in het gas­win­nings­be­sluit mee­ge­wo­gen moet wor­den. Daar wordt aan ge­werkt maar niet snel ge­noeg, al­dus de pro­vin­cie.

Een eva­lu­a­tie­mo­ment zo­als de PvdA heeft voor­ge­steld is on­vol­doen­de, vindt SP­ge­de­pu­teer­de Eel­co Ei­ke­naar. “We we­ten on­vol­doen­de wat zo’n eva­lu­a­tie­mo­ment in­houdt. Bo­ven­dien heb­ben wij als re­gio for­meel geen po­si­tie hier­in. Wij wil­len dat de vei­lig­heid van de Gro­nin­gers maxi­maal wordt ge­waar­borgd en vol­gens mij vraagt dat om een gas­win­nings­ni­veau dat de ko­men­de ja­ren naar be­ne­den gaat.” (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.