Boe­te voor Pe­gi­da-spreek­ster

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

UTRECHT - Raf­fie Chohan uit Rot­ter­dam moet een boe­te van 800 eu­ro be­ta­len, om­dat ze op bij­een­kom­sten van de an­ti-is­lam­be­we­ging Pe­gi­da op­riep tot mos­lim­haat. De helft van die boe­te is voor­waar­de­lijk, be­paal­de de rech­ter gis­ter­mid­dag. Jus­ti­tie had 1000 eu­ro boe­te te­gen de vrouw ge­ëist, waar­van de helft voor­waar­de­lijk. Chohan sprak vo­rig jaar tij­dens de eer­ste bij­een­komst van Pe­gi­da Ne­der­land in Utrecht. Ze heeft on­der­tus­sen ru­zie met Pe­gi­da ge­kre­gen en haar be­trok­ken­heid be­ëin­digd. De 65-ja­ri­ge Rot­ter­dam­se was gis­te­ren niet bij de uit­spraak in haar zaak in Utrecht.

Vol­gens de rech­ter heeft Chohan geen on­der­scheid ge­maakt tus­sen ide­o­lo­gie en re­li­gie toen ze de islam ‘een krank­zin­ni­ge ide­o­lo­gie’ noem­de, die een re­den zou zijn om mos­lims te ver­ach­ten en te ha­ten. De rech­ter noemt dat be­le­di­ging, dis­cri­mi­na­tie en aan­zet­ten tot haat. Chohan zei eer­der dat ze al­leen maar wil­de waar­schu­wen, om­dat ze de ge­vol­gen van de islam uit haar ei­gen jeugd kent. Chohan is nooit eer­der ver­oor­deeld, maar krijgt toch een ho­ge­re geld­boe­te dan ge­woon­lijk om­dat ze in het open­baar een groep men­sen tij­dens een de­mon­stra­tie toe­sprak en dus pro­pa­gan­da be­dreef. Ze zet­te haar tekst ook nog op Fa­ce­book. De rech­ter neemt haar kwa­lijk dat ze nog steeds toe­spra­ken houdt.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.