Ne­der­land ver­groot in­vloed in My­an­mar

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

NAYPYIDAW - Ne­der­land ver­groot z’n in­vloed in My­an­mar, het vroe­ge­re Bir­ma. Mi­nis­ter Koen­ders (Bui­ten­land­se Za­ken) open­de gis­te­ren na vijf­tig jaar weer een Ne­der­land­se am­bas­sa­de in de of­fi­ci­eu­ze hoofd­stad Yang­on (Ran­goon). De di­plo­ma­tie­ke post is voor­al ge­richt op het be­har­ti­gen van de Ne­der­land­se han­dels­be­lan­gen.

Tij­dens een ont­moe­ting met de PvdA-be­winds­man vroeg No­bel­prijs­win­naar en voor­ma­lig dis­si­dent Aung Sang Suu Kyi Ne­der­land om hulp bij de wa­ter­huis­hou­ding van het land, dat jaar­lijks kampt met over­stro­min­gen. Ne­der­land stuurt de spe­ci­a­le wa­ter­ge­zant naar Yang­on, Henk Ovink. Hij ad­vi­seer­de eer­der New Or­leans en New York. “We kun­nen hier niet con­cur­re­ren met de goed­ko­pe le­nin­gen”, zegt de Ne­der­land­se am­bas­sa­deur in Yang­on, Wouter Jur­gens. “We kun­nen hier wel ken­nis bren­gen en zo de weg be­rei­den voor het Ne­der­lands be­drijfs­le­ven.” De Tech­ni­sche Uni­ver­si­teit Delft ver­zorgt al op­lei­din­gen in My­an­mar op het ge­bied van wa­ter­ma­na­ge­ment, de Wa­ge­nin­gen Uni­ver­si­teit helpt met ver­be­te­ren van de land­bouw. “My­an­mar heeft zes­tig jaar dicht­ge­ze­ten”, zegt Jur­gens. “Daar­om wil dit land niet al­leen ie­mand die een dam of sluis bouwt, maar ook de ken­nis, zo­dat ze zelf een sluis kun­nen bou­wen. We wil­len daar graag bij be­trok­ken zijn.” Na zes­tig jaar mi­li­tai­re dic­ta­tuur kreeg het arm­ste land van Zuid­oost-Azië be­gin dit jaar een nieu­we re­ge­ring on­der lei­ding van Suu Kyi. Sinds­dien gaat het hard met de eco­no­mi­sche op­le­ving. Ook als toe­ris­ti­sche be­stem­ming staat het land steeds dui­de­lij­ker op de kaart. “Dit is het juis­te mo­ment om de ban­den aan te ha­len”, zei Koen­ders.

Toch heeft My­an­mar nog een paar ste­vi­ge pro­ble­men. Zo heb­ben de ou­de macht­heb­bers van het le­ger via de grond­wet nog al­tijd veel in­vloed, in de po­li­tiek, maar ook eco­no­misch. Zo heb­ben mi­li­tai­ren via de grond­wet gro­te po­li­tie­ke in­vloed. Via be­lan­gen in de mil­jar­den­han­del in ja­de, ro­bij­nen en hout heb­ben ze ook eco­no­misch een vin­ger in de pap. Ook de po­si­tie van de on­der­druk­te Ro­hin­gy­a­min­der­heid en het op­laai­en­de ge­weld stelt het land voor uit­da­gin­gen.

(De Te­le­graaf/ fo­to: volks­krant.nl)

Koen­ders en Suu Kyi schud­den el­kaar de hand in de hoofd­stad Nay­pyi­taw.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.