Bloed­tests sui­ker­ziek­te vaak fout

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Hulp­mid­de­len waar­mee dia­be­te­spa­ti­ën­ten kun­nen kij­ken of hun bloed­sui­ker op or­de is, ge­ven vaak een ver­keer­de uit­slag. Dat blijkt uit on­der­zoek van het RIVM.

Het Rijks­in­sti­tuut nam de bloed­glu­co­se­me­ters on­der de loep, na­dat de Dia­be­tes Ver­e­ni­ging Ne­der­land de ac­cu­ra­tes­se van de tes­ten vo­rig jaar in twij­fel trok.

Die twij­fel lijkt ge­grond na la­bo­ra­to­ri­um­tes­ten van het RIVM. Daar­uit blijkt dat pa­ti­ën­ten, als ze hun ei­gen bloed tes­ten, in meer dan twin­tig pro­cent van de ge­val­len een an­de­re uit­slag krij­gen dan het la­bo­ra­to­ri­um. Vol­gens Eu­ro­pe­se nor­men is dat te hoog.

Vol­gens de In­spec­tie hoeft de volks­ge­zond­heid niet in het ge­ding te zijn. Dia­be­te­spa­ti­ën­ten wor­den na­me­lijk zo vaak door pro­fes­si­o­nals on­der­zocht dat de kans op een ver­keer­de do­se­ring in­su­li­ne ge­ring is, zo wordt ge­steld. Dat de test­re­sul­ta­ten vaak niet klop­pen kan er ook mee te ma­ken heb­ben dat pa­ti­ën­ten soms de ge­bruik­s­in­struc­ties niet goed op­vol­gen, be­na­drukt de In­spec­tie. Ze ver­ge­ten bij­voor­beeld om hun han­den te was­sen voor­dat ze bloed prik­ken voor de glu­co­s­e­test. De In­spec­tie gaat de be­tref­fen­de fa­bri­kan­ten op­dra­gen de te­kort­ko­min­gen van hun tests te ver­be­te­ren.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.