AJ Sty­les zet ti­tel op het spel te­gen Ells­worth

Times of Suriname - - SPORT -

WWE - AJ Sty­les heeft tij­dens Smack­down een ne­der­laag ge­le­den te­gen Ja­mes Ells­worth, een te­gen­stan­der die hij zelf heeft ge­ko­zen. Door de over­win­ning van Ells­worth mag hij vol­gen­de week dins­dag vech­ten om het WWE World Cham­pi­ons­hip. Dit heeft ge­ne­ral ma­na­ger Da­niel Bry­an be­kend­ge­maakt.

Na een cru­ci­a­le ze­ge op Jo­hn Ce­na en Dean Am­bro­se tij­dens No Mer­cy om de WWE World Cham­pi­ons­hip, mocht AJ Sty­les kie­zen met wel­ke te­gen­stan­der hij wil­de vech­ten. Hij koos voor Ells­worth, een toe­kom­sti­ge Hall of Fa­mer. AJ Sty­les had zo­veel te zeg­gen over de wed­strijd, maar ge­ne­ral ma­na­ger Bry­an maak­te daar een ein­de aan. Bry­an gaf Am­bro­se als de scheids­rech­ter aan en zei dat AJ Sty­les hem niet mocht aan­ra­ken. Het aan­ra­ken zou lei­den tot schor­sing of boe­te.

AJ Sty­les was, zo­als ver­wacht, op­per­mach­tig in de wed­strijd en het duur­de niet lang of hij ging voor de pin. Am­bro­se vond het no­dig om zijn mo­bie­le te­le­foon te be­ant­woor­den. Hier­na ging AJ Sty­les voor de Fi­gu­re-four leg­lock en Ells­worth gaf het op, maar Am­bro­se stap­te uit de ring om te drin­ken. AJ Sty­les was dui­de­lijk boos om de han­de­lin­gen van Am­bro­se, maar kon er niets aan doen. Am­bro­se had er ook ge­noeg van en gaf AJ Sty­les tot twee keer toe de ‘Dir­ty Deeds’. Ells­worth won hier­door het ge­vecht. Na de wed­strijd gaf AJ Sty­les een ‘Sty­les Clash’ aan Ells­worth. Na de wed­strijd maak­te Bry­an be­kend dat Ells­worth door de over­win­ning een ti­tel­ge­vecht te­gen AJ Sty­les in de wacht heeft ge­sleept. Bin­nen drie da­gen nam Ran­dy Or­ton het weer op te­gen Bray Wy­att. Tij­dens No Mer­cy kreeg Or­ton de ‘Sis­ter Abi­gail’ van Wy­att. Tij­dens Smack­down kreeg Or­ton hulp van Ka­ne en Wy­att van Lu­ke Har­per. De wed­strijd was ge­lijkop­gaand. Or­ton en Ka­ne voch­ten sa­men goed, tot­dat Or­ton voor de tag ging. De lich­ten gin­gen uit en toen die weer aan­gin­gen, was Ka­ne ner­gens te zien. In plaats van Ka­ne stond daar Har­per. Or­ton was ver­baasd en toen hij keer­de, sloeg Wy­att toe. Hij gaf Or­ton de ‘Sis­ter Abi­gail’ en pak­te zo weer een over­win­ning op hem. Het is niet dui­de­lijk of Ka­ne een nieuw lid is van de Wy­att Fa­mi­ly. Le­snar heeft Gold­berg uit­ge­daagd voor een wed­strijd. Gold­berg die mo­men­teel pro­mo maakt van WWE2k17, zegt dat hij te­rug wil ko­men om nog een keer te vech­ten te­gen Le­snar. Ook zegt hij twij­fels te heb­ben, on­danks dat hij eer­der van Le­snar heeft ge­won­nen tij­dens Wrest­leMa­nia XX. Tij­dens Mon­day Night Raw gaf Le­snars ma­na­ger Paul Hey­man aan, dat hij Gold­berg uit­daagt. Hey­man zegt dat Le­snar ge­ïr­ri­teerd is dat Gold­berg heeft aan­ge­ge­ven, dat hij hem niet heeft kun­nen ver­slaan. Kort hier­na gaf Gold­berg via Twit­ter aan dat hij maan­dag li­ve aan­we­zig zal zijn in het Pep­si Cen­ter in Den­ver.

Le­snar had een con­flict met Hard­co­re Hol­ly, bij wie hij een lang­du­ri­ge nek­bles­su­re ver­oor­zaak­te. Tij­dens de Roy­al Rum­ble van 2004 ver­sloeg Le­snar Hard­co­re Hol­ly. Hij viel ook

Gold­berg aan, waar­door Kurt An­gle hem kon eli­mi­ne­ren ge­du­ren­de de Rum­ble. In fe­bru­a­ri

2003 pak­te Gold­berg Le­snar te­rug voor zijn daad, door hem tij­dens zijn ti­tel­wed­strijd met

Ed­die Gu­er­re­ro aan te val­len. Hier­door ver­loor Le­snar de ti­tel. Op Wrest­leMa­nia XX had

Le­snar zijn laat­ste wed­strijd, een match met

Gold­berg met als guest re­fe­ree Sto­ne Cold

Ste­ve Aus­tin. Die was be­trok­ken ge­raakt bij de match, door­dat Le­snar hem had aan­ge­val­len op WWE Raw. Sto­ne Cold Ste­ve Aus­tin had Gold­berg aan­ge­zet tot aan­val op Le­snar. De­ze wed­strijd te­gen Ed­die Gu­er­re­ro kost­te Le­snar zijn ti­tel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.