Aleix Vi­dal wil meer speel­tijd bij Bar­cel­o­na

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De toe­komst van Aleix Vi­dal bij Bar­cel­o­na ziet er wei­nig roos­kleu­rig uit. De 27-ja­ri­ge ver­de­di­ger an­nex vleu­gel­spe­ler kwam vo­rig jaar zo­mer bin­nen bij de Ca­ta­la­nen, maar door het toen gel­den­de trans­fer­ver­bod zat er in de eer­ste maan­den geen speel­tijd in. In de twee­de helft van het sei­zoen deed coach Luis En­ri­que een aan­tal ke­ren een be­roep op de Span­jaard, maar dit sei­zoen houdt het niet op.

Aleix Vi­dal kwam al­leen aan bod in de wed­strij­den te­gen Se­vil­la (Su­per­co­pa) en Ala­vés en die laat­ste wed­strijd ging nog met 1-2 ver­lo­ren, ook. Ca­ta­lu­nya Rà­dio stelt dat zijn zaak­waar­ne­mer maan­dag om ta­fel heeft ge­ze­ten met di­rec­teur Ro­bert Fer­nán­dez en dat er daar­bij werd ge­spro­ken over de toe­komst van Aleix Vi­dal bij Bar­cel­o­na. De par­tij­en gin­gen weer uit­een met het idee dat de spe­ler waar­schijn­lijk op zoek moet naar iets nieuws.

Zelf is Aleix Vi­dal ge­ïr­ri­teerd dat Luis En­ri­que hem vo­ri­ge maand niet op­stel­de te­gen Le­ga­nés (1-5 ze­ge) en een aan­pas­sing van het sys­teem ver­koos bo­ven het in­zet­ten van zijn be­schik­ba­re ver­de­di­ger. Toen Ser­gi Ro­ber­to rust kreeg, had Aleix Vi­dal er­op ge­re­kend dat zijn coach voor hem zou kie­zen, maar in plaats daar­van stel­de Luis En­ri­que ge­woon drie man op ach­ter­in en was er geen ex­tra back no­dig.

Ko­mend week­end is Ser­gi Ro­ber­to op­nieuw niet be­schik­baar bij Bar­cel­o­na en het ziet er­naar uit dat Aleix Vi­dal dan voor zijn laat­ste kans op­gaat. Als hij goed speelt en in­druk maakt op zijn trai­ner kan hij mis­schien aan­blij­ven voor de rest van dit sei­zoen. Als de ver­de­di­ger geen speel­tijd krijgt of wel speelt, maar dat niet goed doet, dan is het waar­schijn­lijk over en slui­ten en moet hij in ja­nu­a­ri een an­de­re club zoe­ken.

(VZ)

Aleix Vi­dal krijgt heel wei­nig speel­tijd bij Bar­cel­o­na en over­weegt de Spaan­se club te ver­la­ten. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.