AW en Ol­ly Brak­ke win­nen Sol Ral­ly

Times of Suriname - - SPORT -

Win­naars:

RAL­LY- “Het is een ver­as­sing, dat wij ge­won­nen heb­ben.” Dit gaf AW Brak­ke aan, na­dat hij sa­men met zijn broer Ol­ly Brak­ke als de gro­te win­naar werd uit­ge­roe­pen van de SOL Go Fur­ther Ad­ven­tu­re Ral­ly, die door de Su­ri­naam­se Au­to Ral­ly Klub werd ge­or­ga­ni­seerd. De uit­slag van de ral­ly die af­ge­lo­pen za­ter­dag en zon­dag ge­re­den is, werd dins­dag be­kend­ge­maakt in the­a­ter Uni­que. Brak­ke zegt er­op ge­re­kend te heb­ben dat ze wel er­gens in de top drie zou­den ein­di­gen, maar niet dat zij als win­naar uit de bus zou­den ko­men. “Wij heb­ben nooit ge­dacht om als win­naar uit de bus te ko­men. Wij heb­ben door­ge­re­den bij een tijds­con­tro­le, wat veel straf­pun­ten op­le­ver­de. Ver­der heb­ben wij slecht ge­re­den bij de lucht­fo­to­rit en heb­ben wat klei­ne fout­jes ge­maakt”, zegt AW. Hier­door had­den wij nooit ver­wacht om op de eer­ste plaats te ein­di­gen met nog zo een groot pun­ten­ver­schil. Brak­ke geeft ver­der aan dat het uit­zet­ten van de Sa­van­ner­al­ly veel helpt. “Door­dat je maan­den be­zig bent met het uit­zet­ten, oe­fen je ei­gen­lijk ook di­rect”, zegt hij. Mis­schien heb­ben wij hier­door ei­gen­lijk een voor­sprong op de rest. Brak­ke zegt dat dit niet de eer­ste keer is dat ze een Sol Ral­ly heb­ben ge­won­nen. Dit is de der­de ral­ly op rij dit jaar dat AW en Ol­ly Brak­ke heb­ben ge­won­nen. Eer­der won het ral­ly­kop­pel de Pre­camp Mid Year ral­ly en de DSB-ral­ly. Hoofd­klas­se: 1. AW-Ol­ly Brak­ke, 2. Radj Pers­adMa­ha­deo Sukhdeo en 3. Ja­ne Har­ki­soen-San­tosh Rag­hoenan­dan.

A-klas­se: 1. Alp­hon­so Ci­kotMark Bres­sers, 2. Sha­niel Soekhram-Ar­wind De­woe en 3. Ra­vish Ben­i­madho-Ans­hul Jun­ger­man.

B-klas­se: 1. Wi­rin Dharm­lalAsh­wien Hard­war­sing, 2. Pre­deep Oe­pasie-Roch­ni Oe­pasie en 3. Sja­fiek Sohrabkhan-Ash­win Gan­ga.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.