Su­ri­na­me neemt deel aan WK-kwa­li­fi­ca­tie vol­ley­bal

Times of Suriname - - SPORT -

VOL­LEY­BAL – Zo­wel de he­ren- als da­mes­vol­ley­bal­se­lec­tie ne­men in de ko­men­de tijd deel aan WK­kwa­li­fi­ca­tie­toer­nooi­en. De eer­ste ron­de van het man­nen­toer­nooi waar­aan Su­ri­na­me deel­neemt, wordt door ons land ge­or­ga­ni­seerd op 30 en 31 ok­to­ber 2016 en ge­speeld in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal. De vrou­wen be­rei­den zich voor op de eer­ste ron­de van het WK-toer­nooi, dat ge­hou­den wordt op 26 en 27 no­vem­ber 2016 op Aru­ba. De or­ga­ni­se­ren­de com­mis­sie is al on­ge­veer een maand be­zig met de voor­be­rei­ding van de­ze toer­nooi­en. Het voor­ne­men van de­ze com­mis­sie is om een ef­fi­ci­ënt toer­nooi te or­ga­ni­se­ren met maxi­ma­le ex­po­su­re voor het man­nen­team, en zo­da­nig winst­ge­vend dat het vrou­wen­team in no­vem­ber naar Aru­ba kan ver­trek­ken. Om dit toer­nooi tot een suc­ces te ma­ken, zal de steun van de Su­ri­naam­se ge­meen­schap no­dig zijn. De ko­men­de we­ken zul­len ver­schil­len­de ac­ti­vi­tei­ten wor­den ont­plooid ter ver­ster­king van de toer­nooi­kas.

Zo­wel de vrou­wen- als man­nen­se­lec­tie is van­af de maand ju­ni al in trai­ning. De com­mis­sie hoopt dat de in­zet van de se­lec­ties zal wor­den on­der­steund en zal re­sul­te­ren in een suc­ces­vol­le over­gang naar de vol­gen­de ron­des van het WK. De op­po­nen­ten van de man­nen in ok­to­ber zijn: Ja­mai­ca, Gu­a­de­lou­pe en Turk & Cai­cos. De vrou­wen ko­men op Aru­ba uit te­gen Aru­ba, Ha­ï­ti en Mart­i­ni­que. De vrou­wen­se­lec­tie wordt ge­leid door Eric Aik­man, Hay­dee Re­nar­dus en Ser­gio Vald­ez. In de eind­se­lec­ties on­der lei­ding van Ver­dy Ge­trouw en Fai­zel Mo­lijn zit­ten: Di­on Br­unings, Le­o­nel Ma­ha­bali, Ca­sey Foe A Man, Fur­gil Ong A Fat, An­toin Vliet, Ke­ven Sp­ork­s­le­de(C), Marc Flu, Cly­de Fra­ser, Ro­ma­rio Su­zan­na, Da­vid Pi­nas, Ze­fa­nio Brein­burg en Jo­na­than Tam­men­ga.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.