Bui­ten­land­se aan­mel­din­gen voor Sre­fi­den­si ma­ra­thon

Times of Suriname - - SPORT -

ATLETIEK – “Er zijn al aan­mel­din­gen bin­nen­ge­ko­men van het bui­ten­land en ook de Su­ri­naam­se ma­ra­thon­at­le­ten heb­ben hun toe­zeg­ging al ge­daan”, zegt voor­zit­ter Roy Sa­mu­els van de com­mis­sie 13e Sre­fi­den­si ma­ra­thon. De com­mis­sie is op 15 sep­tem­ber of­fi­ci­eel ge­ïn­stal­leerd door mi­nis­ter Ron­ni Ben­schop van De­fen­sie. De ma­ra­thon zal op 19 no­vem­ber plaats­vin­den op het On­af­han­ke­lijk­heids­plein. Sa­mu­els zegt dat de voor­be­rei­din­gen heel goed ver­lo­pen en de com­mis­sie komt da­ge­lijks bij­een om za­ken te be­spre­ken. De voor­zit­ter ver­wacht een vlek­ke­lo­ze ma­ra­thon. Hij geeft aan dat de rou­te on­ge­wij­zigd blijft, want het is een ge­ijk­te rou­te. De voor­zit­ter zegt dat dit jaar weer de snel­wan­de­laars te­ge­moet ge­ko­men zul­len wor­den. “Vo­rig jaar werd het ge­ïn­tro­du­ceerd en was ge­slaagd. Dit jaar heeft de com­mis­sie be­slo­ten om het weer te or­ga­ni­se­ren. De snel­wan­de­laars zul­len de rou­te van de hal­ve ma­ra­thon af­leg­gen”, zegt Sa­mu­els. Ver­der heeft de voor­zit­ter ge­sprok­ken met de win­naar van vo­rig jaar Guil­ler­mo Uden­hout. Hij zegt dat Uden­hout zijn toe­zeg­ging heeft ge­daan en hier­door weer van de par­tij zal zijn. De voor­zit­ter hoopt dat dit jaar er weer een Su­ri­na­mer van­door zal gaan met de hoofd­prijs. Bij de vrou­wen ging Cy­r­leen Phil­lips van Gu­y­a­na er­van­door met de hoofd­prijs. Ire­ne Tijn­dal was de eer­ste Su­ri­naam­se at­le­te die over de fi­nish­lijn ging. Sa­mu­els zegt dat de in­schrijf­pe­ri­o­de al open is en at­le­ten mo­gen zich tot en met 12 no­vem­ber op het se­cre­ta­ri­aat van de ma­ra­thon­com­mis­sie op de Lucht­macht­ba­sis op­ge­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.