‘Eer­ste lief­de was een meis­je’

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Mi­ley Cy­rus was op de la­ge­re school ver­liefd op een meis­je, meldt Pa­ge Six. De 23-ja­ri­ge zan­ge­res be­zocht een cen­trum voor LHBTI-jon­ge­ren (les­bien­nes, ho­mo­sek­su­e­len, bi­sek­su­e­len, trans­gen­ders en in­ter­sek­sen) in Los An­ge­les. Mi­ley biecht­te niet al­leen haar eer­ste lief­de op, ook zei ze dat ze zich­zelf als pan­sek­su­eel ziet; ie­mand die van al­le men­sen houdt, zon­der spe­ci­fie­ke sek­su­e­le voor­keur. “Ik ge­loof niet in die hok­jes van bij­voor­beeld bi­sek­su­eel. Ik kijk niet naar men­sen als jon­gens of meis­jes”, al­dus de zan­ge­res. Op dit mo­ment heeft Mi­ley op­nieuw ver­ke­ring met ac­teur Li­am Hems­worth. De re­la­tie tus­sen de twee is wis­pel­tu­rig, maar toen ze in maart dit jaar sa­men wer­den ge­zien leek het als­of Mi­ley een ver­lo­vings­ring droeg.

(De Te­le­graaf/fo­to:pop­su­ga­ras­sets.com) Jus­tin Bie­ber lijkt he­le­maal klaar te zijn met zijn fans die nog steeds veel uit jon­ge gil­len­de meis­jes be­staat. Net zo­als twee avon­den in het Gel­reDo­me, vroeg de Ca­na­de­se pop­ster ook tij­dens zijn tour door het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk om rust. Bij zijn show in de O2 Are­na van Lon­den eist­te hij vol­le aan­dacht van zijn pu­bliek. “Luis­ter als ik aan het pra­ten ben”, zei Jus­tin Bie­ber te­gen zijn fans die hij om stil­te vroeg. “Ik hoop dat ie­der­een stil kan zijn en luis­tert wan­neer ik iets zeg”, klon­ken zijn woor­den. Tij­dens Bie­bers ver­blijf in Ne­der­land vroeg hij de fans ook al om rust en pri­va­cy toen ze hem op­zoch­ten bij zijn lo­geer­adres, bij Klui­vert thuis. Ook toen had hij het idee niet door te drin­gen tot zijn fans. “Hoor je wel wat ik zeg?”, vroeg hij toen aan de meis­jes die over­don­derd wa­ren door zijn aan­we­zig­heid. Net als in Ne­der­land viel het de cri­ti­cas­ters in En­ge­land ook op dat Bie­ber zich op­ge­slo­ten voelt op het po­di­um. (De Te­le­graaf/fo­to: cdn3.thr.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.