Bank of Ja­pan blijft vast­hou­den aan in­koop­pro­gram­ma

Times of Suriname - - ECONOMIE -

TO­KIO - De Bank of Ja­pan blijft vast­hou­den aan zijn om­vang­rij­ke obli­ga­tie-in­koop om zo de ren­te­ni­veaus op peil te hou­den. Dit heeft de voor­zit­ter van de cen­tra­le bank van Ja­pan Ha­ru­hi­ko Ku­ro­da gis­te­ren in het Ja­pan­se par­le­ment ge­zegd.

Ku­ro­da demp­te daar­mee de spe­cu­la­tie als zou de Bank of Ja­pan juist op­te­ren voor in­koop­re­duc­tie. De doel­stel­ling van de cen­tra­le bank om een ren­de­ment van 0 pro­cent voor tien­jaars obli­ga­ties na te stre­ven voed­de de spe­cu­la­tie dat de bank zich min­der zou roe­ren op de in­koop­markt.

De bank koopt op jaar­ba­sis cir­ca 80 mil­jard bil­joen yen aan obli­ga­ties in. Ku­ro­da stel­de woens­dag dat dit be­drag niet lan­ger een ri­gi­de doel­stel­ling is, maar dat dit kan fluc­tu­e­ren. Ku­ro­da blijft een voor­stan­der van nieu­we maat­re­gel om de eco­no­mie te sti­mu­le­ren, maar al­leen dan wan­neer de voor­de­len van ver­rui­ming groot ge­noeg wor­den be­von­den.

Be­stuur­der Yu­ka­ta Ha­ra­da van de Bank of Ja­pan be­ves­tig­de woens­dag in een speech in Mat­sumo­to in het mid­den van Ja­pan de pro-ac­tie­ve hou­ding van de bank bij sti­mu­le­ring waar no­dig. Ha­ra­da leg­de zijn toe­hoor­ders daar­bij vier op­ties voor, in­clu­sief een ver­der ver­la­ging van de de­po­si­to­ren­te die nu op 0,1 pro­cent ne­ga­tief staat.

De be­stuur­der weer­leg­de de vi­sie dat er struc­tu­re­le her­vor­min­gen in Ja­pan no­dig zijn bo­ven­op de mo­ne­tai­re ver­rui­ming om zo de cy­clus van la­ge groei en in­fla­tie te door­bre­ken. (Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.