Krem­lin doet aan­tij­gin­gen Bo­ris Jo­hn­son af als ‘rus­so­fo­bi­sche hys­te­rie’

Times of Suriname - - BUITENLAND -

RUS­LAND - Mos­kou ont­kent dat Rus­si­sche ge­vechts­vlieg­tui­gen een hulp­kon­vooi in Alep­po heb­ben ge­bom­bar­deerd. Dins­dag be­schul­dig­de Bo­ris Jo­hn­son, de Brit­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken, Rus­land van de lucht­aan­val en riep op tot sanc­ties en pro­tes­ten te­gen het Krem­lin. De Rus­si­sche mi­nis­ter van De­fen­sie heeft de uit­la­tin­gen van Jo­hn­son af­ge­daan als ‘rus­so­fo­bi­sche hys­te­rie’.

“Er wa­ren geen Rus­si­sche vlieg­tui­gen in het ge­bied van het hulp­kon­vooi dat on­der­weg was naar Alep­po”, ver­ze­ker­de woord­voer­der Igor Ko­nasjenk­ov gis­te­ren. “Dat is een feit.” Ko­nasjenk­ov be­schul­dig­de een aan­tal le­den van het Brit­se es­ta­blish­ment er­van an­ti-Rus­si­sche sen­ti­men­ten te voe­den.

Dins­dag claim­de Jo­hn­son dat al het be­schik­ba­re be­wijs­ma­te­ri­aal voor de aan­val rich­ting Rus­land wijst. In het Brit­se par­le­ment zei de mi­nis­ter dat Rus­land op weg is een pa­ria­staat te wor­den. Hij sprak de hoop uit op de­mon­stra­ties bij de Rus­si­sche am­bas­sa­de en meer sanc­ties.

Ver­der wil­de Jo­hn­son niet gaan. De roep van en­ke­le par­le­men­ta­ri­ërs om een nof­ly­zo­ne bo­ven Sy­rië wei­ger­de de mi­nis­ter te steu­nen. “Dat kun­nen we niet doen, ten­zij we be­reid zijn vlieg­tui­gen en he­li­kop­ters die de re­gels schen­den uit de lucht te schie­ten.” Jo­hn­son zei te ho­pen dat de Rus­sen zich vroeg of laat zul­len scha­ren ach­ter een duur­zaam staakt-het-vu­ren in Sy­rië. Wes­ter­se lei­ders kib­be­len met het Krem­lin over de si­tu­a­tie in Alep­po. Rus­land steunt het her­nieuw­de of­fen­sief van de re­ge­rings­troe­pen op het oos­ten van de stad met lucht­aan­val­len. Vo­ri­ge week tor­pe­deer­den de Rus­sen een Fran­se re­so­lu­tie voor een wa­pen­stil­stand met hun ve­to in de VN-Vei­lig­heids­raad. Daar­op spra­ken Frank­rijk en de VS de wens uit Rus­land voor het in­ter­na­ti­o­naal straf­hof te da­gen. De span­nin­gen lie­pen zo hoog op dat de Rus­si­sche pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin een be­zoek aan Pa­rijs dins­dag af­zeg­de. Ver­stan­dig, scham­per­de de Fran­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken gis­ter­mor­gen, want het zou voor Poe­tin een zeer be­scha­mend ge­sprek zijn ge­wor­den. Daar­mee lijkt het Krem­lin de deur dicht te gooi­en voor on­der­han­de­lin­gen over Alep­po. Dins­dag her­vat­te het Rus­si­sche le­ger zwa­re bom­bar­de­men­ten op de Sy­ri­sche stad, na en­ke­le da­gen van re­la­tie­ve rust. De VN ver­wach­ten dat het oos­ten van Alep­po, waar 250 dui­zend men­sen wo­nen, nog voor het ein­de van het jaar is ver­nie­tigd als de Rus­si­sche en Sy­ri­sche aan­val­len aan­hou­den.

(de Volks­krant)

Bo­ris Jo­hn­son, de Brit­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken. (The In­de­pen­dent)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.