Ad­vo­ca­ten Sa­lah Ab­de­slam stop­pen met ver­de­di­ging

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK - De ad­vo­ca­ten van ter­reur­ver­dach­te Sa­lah Ab­de­slam trek­ken zich te­rug. De eni­ge over­le­ven­de ter­ro­rist van de aan­sla­gen van 13 no­vem­ber in Pa­rijs, hult zich al maan­den­lang in stil­zwij­gen. Hij zou geen nieu­we ad­vo­caat wil­len. Ab­de­slam blijft wei­ge­ren in Frank­rijk een ver­kla­ring af te leg­gen over de aan­sla­gen. Tel­kens als hij voor de on­der­zoeks­rech­ter wordt ge­leid, be­roept hij zich op zijn zwijg­recht. “Ik wil niet lan­ger de ad­vo­caat zijn van ie­mand die be­slo­ten heeft zich niet te ver­de­di­gen”, zegt top­plei­ter Frank Ber­ton in een ge­sprek met De Stan­daard. Te­gen de Fran­se zen­der BFM Te­le­vi­si­on zei Ber­ton dat Ab­de­slam wei­gert te pra­ten, om­dat hij 24 uur per dag in de ga­ten wordt ge­hou­den via ca­me­ra’s in een cel met stren­ge vei­lig­heids­maat­re­ge­len. De ver­de­di­ging heeft eer­der te­ver­geefs ge­pro­beerd dit ver­an­derd te krij­gen. De Fran­se straf­plei­ter en zijn Bel­gi­sche con­fra­ter Sven Ma­ry lie­ten aan Ab­de­slam we­ten dat ze niet lan­ger zijn ad­vo­caat zijn. “Toen we hem on­ze be­slis­sing mee­deel­den, heeft Ab­de­slam mij ge­zegd dat hij een brief aan de on­der­zoeks­rech­ter zou rich­ten waar­in hij af­zag van zijn recht op ver­de­di­ging”, al­dus Frank Ber­ton. “Hij zegt dat Al­lah over hem zal wa­ken.” De Stan­daard meldt ook op ge­zag van het fe­de­raal par­ket dat Is­la­mi­ti­sche Staat steeds meer min­der­ja­ri­gen warm pro­beert te ma­ken om aan­sla­gen te ple­gen in Bel­gië. Het ron­se­len van jon­ge kan­di­daat-ji­ha­dis­ten ge­beurt door­gaans via so­ci­a­le me­dia. De slacht­of­fers zijn niet al­leen min­der­ja­ri­ge jon­gens, maar ook meis­jes. Meest­al schom­melt hun leef­tijd rond 16 tot 17 jaar.

(NU.nl)

Top­plei­ter Frank Ber­ton(r) en zijn Bel­gi­sche con­fra­ter Sven Ma­ry. (Le Nou­vel Ob­ser­va­teur)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.