Oba­ma richt zijn pij­len op Trump

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Do­nald Trump is nog niet ge­schikt om in een su­per­markt te wer­ken, laat staan om pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten te wor­den. Dat heeft pre­si­dent Barack Oba­ma dins­dag ge­zegd in een cam­pag­ne­speech voor Hil­la­ry Clin­ton.

Met zicht­baar ple­zier som­de Oba­ma de re­de­nen op waar­om Trump in zijn ogen to­taal on­ge­schikt is voor het ambt: het feit dat hij als za­ken­man bij­na een mil­jard dol­lar ver­loor, zijn wei­ge­ring zijn be­las­ting­ge­ge­vens open­baar te ma­ken en zijn op­mer­kin­gen over vrou­wen. “De­ze ke­rel zegt din­gen die je nog niet ac­cep­ta­bel zou vin­den van ie­mand die sol­li­ci­teert bij een su­per­markt”, ci­teer­de The Was­hing­ton Post Oba­ma. Oba­ma ha­mer­de op het be­lang van de ko­men­de ver­kie­zin­gen. “Je hebt al­les te ver­lie­zen”, al­dus de pre­si­dent. “Al­le voor­uit­gang die de af­ge­lo­pen acht jaar is ge­boekt staat op het stem­bil­jet. Be­schaafd­heid staat op het stem­bil­jet, ge­rech­tig­heid staat op het stem­bil­jet, ge­lijk­heid staat op het stem­bil­jet, de­mo­cra­tie staat op het stem­bil­jet”, al­dus Oba­ma. “Als je in de­ze ver­kie­zing een bood­schap wilt af­ge­ven, ver­zet je dan te­gen ra­cis­me en sek­sis­me.’’

(NU.nl) BRAZILIE - De vei­lig­heids­se­cre­ta­ris van de Bra­zi­li­aan­se deel­staat Rio de Jan­ei­ro is dins­dag af­ge­tre­den om­dat het ge­weld er toe­neemt. Jo­sé Ma­ri­a­no Bel­tra­me is de man ach­ter de pa­ci­fi­ca­tie van de fa­ve­la’s. “Se­cre­ta­ris Jo­sé Ma­ri­a­no Bel­tra­me Rio heeft aan de gou­ver­neur van Rio ge­vraagd om de re­ge­ring te ver­la­ten”, zei de deel­staat­re­ge­ring over de op­rich­ter van de spe­ci­a­le po­li­tie-een­he­den voor de pa­ci­fi­ca­tie van de fa­ve­la’s. “Bel­tra­me wordt ver­van­gen door zijn on­der­se­cre­ta­ris Ro­ber­to Sa.” Net als Bel­tra­me is Sa com­mis­sa­ris van de fe­de­ra­le po­li­tie. Als on­der­se­cre­ta­ris heeft hij de in­stal­la­tie van de po­li­tie-een­he­den van­af 2008 ge­co­ör­di­neerd. Het ont­slag van Bel­tra­me, die bij­na tien jaar het hoofd voor de vei­lig­heid in Rio was, komt in de na­sleep van con­fron­ta­ties tus­sen po­li­tie­agen­ten en drugs­han­de­laars in een fa­ve­la vlak­bij de toe­ris­ti­sche wij­ken van Rio. Daar­bij vie­len drie do­den en vijf ge­won­den. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.