Si­oux ver­lie­zen rechts­zaak Da­ko­ta-olie­pijp­lei­ding

Times of Suriname - - KIJK OP DE WERELD -

Een fe­de­ra­le recht­bank in de VS heeft be­zwa­ren van in­heem­se vol­ke­ren te­gen een olie­pijp­lei­ding in Noor­dDa­ko­ta van ta­fel ge­veegd. De pijp­lei­ding, die olie moet trans­por­te­ren naar de staat Il­li­nois, zou lei­den tot ver­vui­ling en ver­woes­ting van hei­li­ge plaat­sen.

Zon­dag 9 ok­to­ber maak­te de recht­bank in Was­hing­ton DC be­kend dat de aan­leg van de pijp­lei­ding niet stop­ge­zet hoeft te wor­den. Vol­gens de te­gen­stan­ders van het pro­ject, is de strijd daar­mee ech­ter nog niet ge­stre­den. Sinds au­gus­tus 2016 pro­tes­te­ren le­den van de Stan­ding Rock Si­oux-stam en dui­zen­den bond­ge­no­ten in de VS zich te­gen de bij­na 1.900 ki­lo­me­ter lan­ge pijp­lei­ding. De be­we­ging voert ac­tie on­der de noe­mer #NoDAPL, een acro­niem voor No Da­ko­ta Ac­cess Pi­pe­li­ne.

Met de aan­leg van de pijp­lei­ding is een be­drag van 3,8 mil­jard dol­lar ge­moeid. Het pro­ject is in han­den van olie­be­drijf Ener­gy Trans­fer Part­ners en het US Ar­my Corps of En­gi­neers. Als de pijp­lei­ding af is, moet hij meer dan een half mil­joen va­ten olie per dag naar Il­li­nois trans­por­te­ren. De lei­ding moet on­der ver­schil­len­de ri­vie­ren ge­legd wor­den, waar­on­der de Mis­sou­ri. Die loopt vlak langs het re­ser­vaat van de Stan­ding Rock Si­oux.

De in­heem­se vol­ke­ren wil­len dat de aan­leg van de pijp­lei­ding stil­ge­legd wordt, om­dat hij voor hen hei­li­ge en cul­tu­reel be­lang­rij­ke land­schap­pen ver­woest. “De pijp­lei­ding houdt op geen en­ke­le ma­nier re­ke­ning met ons be­staan. Hij ver­on­acht­zaamt on­ze be­graaf­plaat­sen en on­ze spi­ri­tu­e­le plaat­sen. Hij ver­on­acht­zaamt al­les wat de au­toch­to­ne vol­ke­ren ver­bindt met hun land”, zegt Can­nu­pa Hans­ka Lu­ger, een Si­oux-ar­tiest die zich in­zet voor de cam­pag­ne. Di­ver­se hei­li­ge plaat­sen van de Stan­ding Rock Si­oux-stam zou­den vol­gens de in­heem­se vol­ke­ren al ver­woest zijn. De pijp­lei­ding brengt ook het ri­si­co met zich mee op wa­ter­ver­vui­ling. Lu­ger be­na­drukt dat schoon wa­ter be­lang­rijk is, voor­al voor een ge­bied dat af­han­ke­lijk is van land­bouw. “Er zijn al­ter­na­tie­ven voor olie. Maar we heb­ben als le­ven­de we­zens op de­ze pla­neet geen al­ter­na­tief voor wa­ter. Als de ri­vier een­maal ver­vuild is, is het over voor ons.” Vol­gens fe­de­ra­le da­ta zijn olie­lek­ken da­ge­lijks re­a­li­teit bij pijp­lei­din­gen. Tus­sen 2010 en 2013 wer­den er bij­na twee­dui­zend lek­ken ge­meld, ge­mid­deld 1,6 per dag. On­danks de­ze ri­si­co’s zijn de plan­nen voor de pijp­lei­ding snel door­ge­drukt, zeg­gen de cri­ti­ci. Het US Corps of En­gi­neers heeft vol­gens hen geen ade­quaat on­der­zoek ver­richt op het ge­bied van olie­lek­ken en de ri­si­co’s voor het mi­li­eu. Het US Corps of En­gi­neers stelt dat uit­ge­brei­der mi­li­eu­on­der­zoek al­leen nood­za­ke­lijk is als uit het ini­ti­ë­le on­der­zoek sig­ni­fi­can­te ne­ga­tie­ve ge­vol­gen voor het mi­li­eu naar vo­ren zijn ge­ko­men.

Naar die ne­ga­tie­ve ge­vol­gen werd ver­we­zen na­dat het Ar­my Corps af­week van de oor­spron­ke­lijk ge­plan­de rou­te via Bis­mar­ck, de hoofd­stad van Noord-Da­ko­ta. Mo­ge­lij­ke ver­vui­ling van drink­wa­ter werd als re­den ge­noemd. “De rou­te is toen ver­legd naar tri­baal land. Dat is al­tijd het al­ter­na­tief voor gro­te pro­jec­ten op het ge­bied van fos­sie­le brand­stof­fen”, zegt Krystal Two Bulls, or­ga­ni­sa­tor van Red War­ri­or Camp, een pro­test­kamp bij de ri­vier Mis­sou­ri.

Beth Hill, een voor­ma­li­ge Gr­een­pea­ce-ac­ti­vist die geld in­za­melt en voor­ra­den le­vert aan de pro­test­kam­pen bij de ri­vier Mis­sou­ri, zegt dat het pro­ject doet den­ken aan een an­de­re con­tro­ver­si­ë­le pijp­lei­ding, Key­sto­ne XL. “Dit is in fei­te Key­sto­ne XL, met een an­de­re naam.” Key­sto­ne XL was be­doeld om olie te trans­por­te­ren van Ca­na­da naar de VS. Na zes jaar van on­der­zoe­ken ver­wierp pre­si­dent Barack Oba­ma het plan uit­ein­de­lijk in 2015. Hij noem­de de kli­maat­ver­an­de­ring en mi­li­eu­be­scher­ming als be­lang­rijk­ste re­de­nen.

Niet al­leen de in­heem­se vol­ke­ren pro­tes­te­ren te­gen de Da­ko­ta Ac­cess Pi­pe­li­ne. De spe­ci­a­le rap­por­teur voor de Rech­ten van In­heem­se Be­vol­kings­groe­pen van de Ver­e­nig­de Na­ties, Vic­to­ria Tau­li-Cor­puz, roept de Ame­ri­kaan­se re­ge­ring op de aan­leg van de pijp­lei­ding stop te zet­ten. Er moet eerst met de in­di­a­nen ge­spro­ken wor­den over het pro­ject, en zij moe­ten be­schik­king krij­gen over in­for­ma­tie die hen tot nu toe ont­hou­den is.

Op 9 sep­tem­ber ga­ven de de­par­te­ment van Jus­ti­tie, De­fen­sie en Bin­nen­land­se Za­ken een ge­za­men­lij­ke ver­kla­ring uit waar­in ze een tij­de­lij­ke bouw­stop aan­kon­dig­den. Eerst moe­ten eer­de­re be­slis­sin­gen her­o­ver­wo­gen wor­den, en moe­ten er for­me­le be­spre­kin­gen met de in­di­a­nen ko­men, staat in de­ze ver­kla­ring. Af­ge­lo­pen zon­dag be­slis­te een fe­de­ra­le recht­bank ech­ter dat een bouw­stop niet no­dig is.

Da­ve Ar­chem­bault II, voor­zit­ter van de Stan­ding Rock Si­oux-stam, zegt in een re­ac­tie dat dat “niet het ein­de van de strijd” be­te­kent. “We zul­len niet rus­ten voor­dat ons land, ons volk, wa­ter en hei­li­ge plaat­sen per­ma­nent be­schermd wor­den te­gen de­ze ver­woes­ten­de pijp­lei­ding.” Mi­li­eu­ac­ti­vist Kan­di Mos­sett van In­di­ge­nous En­vi­ron­men­tal Net­work wijst er­op dat Ener­gy Trans­fer Part­ners nog geen ver­gun­ning heeft om de pijp­lei­ding on­der de ri­vier aan te leg­gen. “En wij zul­len in de ga­ten hou­den of ze dat gaan pro­be­ren”, zegt ze. Vol­gens pers­bu­reau As­so­ci­a­ted Press staan de de­par­te­men­ten van Jus­ti­tie, De­fen­sie en Bin­nen­land­se Za­ken, nog steeds ach­ter hun be­sluit om het werk aan de pijp­lei­ding tij­de­lijk stil te leg­gen, on­danks de uit­spraak van de rech­ter. Ze roe­pen olie­be­drijf Ener­gy Trans­fer Part­ners op tot een bouw­stop.

(De we­reld mor­gen/fo­to:

Mas­ha­ble)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.