En­gels­man doet elf uur over het zet­ten van een kop­je thee met een wi­fi-ke­tel

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­les wat Mark Ritt­man wil­de, was een kop­je thee om zijn dag mee te be­gin­nen. Dat hij door tech­ni­sche pro­ble­men elf uur la­ter nog steeds geen thee zou heb­ben, kon de En­gels­man (ge­luk­kig) niet ver­moe­den. In plaats van ge­woon de ke­tel op het vuur te zet­ten of de wa­ter­ko­ker te pak­ken, wil­de de da­ta­spe­ci­a­list na­me­lijk zijn thee ma­ken met zijn nieuw­ste gad­get: een hi-tech wi­fi-ke­tel, die op zijn stem re­a­geert en het thee­wa­ter voor hem zou moe­ten ko­ken. De tech­no­lo­gie stond ech­ter nog niet he­le­maal op punt, waar­door hij uren­lang be­zig was met het fixen van het ene na het an­de­re op­dui­ken­de pro­bleem. In­tus­sen meld­de hij al zijn pro­gres­sie op Twit­ter, waar hij al gauw werd op­ge­merkt. “Waar­om pak je niet een ge­wo­ne ke­tel of wa­ter­ko­ker?”, merk­te ie­mand vol on­be­grip op. An­de­ren we­zen er­op dat tech­no­lo­gie dus blijk­baar niet al­tijd voor­uit­gang is: “Op dit mo­ment wil ik kos­te wat kost zo’n toe­komst ver­mij­den”, klonk het. Elf uur la­ter, toen het al don­ker was - en de fa­mi­lie in het don­ker aan het di­ner zat om­dat de lam­pen het door een up­da­te niet meer de­den - was er ein­de­lijk de gro­te door­braak: de wi­fi­ke­tel had z’n eer­ste thee­wa­ter ge­kookt! “Mijn werk is ge­daan. En nu op naar al­les wat ik nog wil­de doen na die eer­ste kop thee”, be­sluit de En­gels­man.

(HLN/hln.be) Desi­ré De­la­no (De­si) Bou­ter­se (Dom­burg (Su­ri­na­me), 13 ok­to­ber 1945) is de hui­di­ge pre­si­dent van Su­ri­na­me. Bou­ter­se is de voor­zit­ter en op­rich­ter van de po­li­tie­ke par­tij de Na­ti­o­na­le De­mo­cra­ti­sche Par­tij (NDP). Op 19 ju­li 2010 werd Bou­ter­se met 36 van de 50 par­le­men­tai­re stem­men ge­ko­zen tot Pre­si­dent van de Re­pu­bliek Su­ri­na­me (het 51ste lid van De Na­ti­o­na­le As­sem­blée was toen­ma­lig pre­si­dent Ro­nald Ve­ne­ti­aan, wiens ambt als pre­si­dent niet kon wor­den ge­com­bi­neerd met het lid­maat­schap van het par­le­ment). Op 12 au­gus­tus 2010 werd Bou­ter­se als zo­da­nig ge­ïn­au­gu­reerd in een bui­ten­ge­wo­ne open­ba­re ver­ga­de­ring van De Na­ti­o­na­le As­sem­blée (voor de­ze ge­le­gen­heid een­ma­lig ver­plaatst naar de Antho­ny Ne­sty Sport­hal in Paramaribo) en nam hij of­fi­ci­eel de macht over van zijn voor­gan­ger Ve­ne­ti­aan. (fo­to: ca­rib­be­a­ne­lec­ti­ons.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.