Vrouw ge­ar­res­teerd na­dat ze zich mis­draagt op haar werk

Times of Suriname - - PANORAMA -

Als je een on­der­zoek doet, zou een groot deel van de men­sen stop­pen met hun baan, en wie zou ze dat kwa­lijk ne­men? Nou, de­ze vrouw haar dro­men zijn uit­ge­ko­men toen ze de lo­te­rij won, en be­sloot een ei­gen wen­ding te ge­ven aan haar ont­slag. De 41-ja­ri­ge vrouw ont­dek­te dat zij het 3.000.000 eu­ro win­nen­de tic­ket af­ge­lo­pen vrij­dag­avond in haar han­den had, en be­sloot haar ont­slag in te die­nen op een spe­ci­a­le ma­nier. Toen het maan­dag werd, te­vens haar laat­ste dag (maar la­ten we eer­lijk zijn,dat was het vrij­dag ei­gen­lijk al) ging ze nog een laat­ste keer naar haar werk, om haar baas met een gro­te ver­ras­sing ach­ter te la­ten in de vorm van een hoop stront op zijn bu­reau! “Ik open­de lang­zaam de deur, en ont­dek­te dat de vrouw haar broek om haar en­kels had, voor­over­ge­bo­gen op mijn bu­reau, als een nijl­paard / jacht­lui­paard een enor­me gro­te hoop zat te poe­pen. Ze keek naar me, en on­ze ogen ver­gren­del­den. Ik was ge­shock­ed. In mijn oog­hoe­ken zag ik een slij­me­ri­ge mod­der hoop uit haar kont ko­men. ““Het was het Waard op vrij­dag toen ik me re­a­li­seer­de dat ik de lot­to ge­won­nen had, wist ik wat ik als eer­ste wil­de doen.Ik ben el­ke Mexi­caan­se snack tent af­ge­gaan,en ik heb al­les in­ge­hou­den. Ik liep rond als een ter dood ver­oor­deel­de ge­van­ge­ne die pro­beer­de niet te ont­plof­fen. Ik heb ja­ren zijn shit moe­ten ne­men,nu was het tijd dat ik hem eens shit gaf van me­zelf.” Over een groots ver­trek ge­spro­ken, en er is geen twij­fel in mijn ge­dach­ten dat ik boe­tes moet be­ta­len,maar dat is el­ke cent waard! Ik stel me voor dat het leek op zo­iets.

(TRENDVIRAAL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.