In­fla­tie­cij­fers van­af ju­li niet meer uit­ge­ge­ven

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – De in­fla­tie­cij­fers die maan­de­lijks door het Al­ge­meen Bu­reau van de Sta­tis­tie­ken (ABS) wor­den uit­ge­ge­ven, zijn sinds ju­li niet meer ver­sche­nen. De in­fla­tie­cij­fers over de maan­den ju­li en au­gus­tus zul­len pas eind ok­to­ber wor­den uit­ge­ge­ven door ABS. Dit om­dat het goe­de­ren- en dien­sten­pak­ket op ba­sis waar­van de con­su­men­ten­prijs­in­dex wordt be­re­kend, in­gaan­de ju­li 2016 door het ABS is aan­ge­past naar de hui­di­ge eco­no­mi­sche en fi­nan­ci­ë­le si­tu­a­tie in het land.

Van­we­ge de ver­an­der­de eco­no­mi­sche en fi­nan­ci­ë­le si­tu­a­tie in het land vond ABS dat het no­dig was, om het pak­ket van goe­de­ren en dien­sten op ba­sis waar­van de con­su­men­ten­prijs­in­dex wordt be­paald aan te pas­sen. Dit vond het ABS no­dig, om­dat het koop­ge­drag van de con­su­men­ten ook is ver­an­derd van­we­ge de prijs­stij­gin­gen. Som­mi­ge goe­de­ren die vroe­ger va­ker wer­den ver­kocht, wor­den nu van­we­ge de prijs­stij­gin­gen in de win­kels niet meer zo vaak aan­ge­schaft door con­su­men­ten. In som­mi­ge ge­val­len wor­den be­paal­de le­vens­goe­de­ren en ba­sis­pro­duc­ten nu ook ge­zien als luxe­goe­de­ren, om­dat er geen vraag meer naar is. Ver­der is het ook zo dat van­we­ge de ver­an­der­de si­tu­a­tie in het land, con­su­men­ten nu juist vra­gen naar goe­de­ren die ze nor­ma­li­ter zou­den la­ten staan. ABS heeft daar­om zijn sa­men­stel­ling aan goe­de­ren en dien­sten aan­ge­past en zal voort­aan op ba­sis van het nieu­we pak­ket de in­fla­tie­cij­fers vast­stel­len.

Om­dat het goe­de­ren- en dien­sten­pak­ket is aan­ge­past, moet ABS over al­le goe­de­ren de nieu­we prijs­stij­gin­gen be­re­ke­nen en ver­wer­ken om te ko­men tot de con­su­men­ten­prijs­in­dex. Dit is de re­den waar­om ABS meer tijd no­dig heeft om over ju­li en au­gus­tus de in­fla­tie­cij­fers te be­re­ke­nen. De af­de­ling hoopt dat zij eind ok­to­ber de cij­fers over ju­li en au­gus­tus heeft ver­werkt en de­ze kan uit­ge­ven.

De con­su­men­ten­prijs­in­dex is een maat voor de ge­mid­del­de ver­an­de­ring in de prijs van een kwa­li­teit en kwan­ti­teit vast­pak­ket aan goe­de­ren en dien­sten be­stemd voor con­sump­tie­ve doel­ein­den. In het ou­de CPI-pak­ket za­ten 297 items het­geen nu is aan­ge­past. De prijs­op­na­mes wor­den ver­richt in Paramaribo, Wa­ni­ca, Nic­ke­rie, Coro­nie, Sa­ram­ac­ca en Com­me­wij­ne. De hoofd­groe­pen ge­ven een in­di­ca­tie van wat de si­tu­a­tie van de prij­zen is van goe­de­ren in een be­paal­de sec­tor dat van groot be­lang is bij de con­su­men­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.