Sub­si­die­gel­den moe­ten op tijd be­taald wor­den

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De re­ge­ring heeft gis­te­ren per di­rect de ver­hoog­de ta­rie­ven die door de Me­di­sche Zen­ding (MZ) in het bin­nen­land wor­den ge­vraagd voor be­han­de­lin­gen te­rug­ge­draaid. De MZ was daar­toe ge­nood­zaakt, om­dat zij niet over mid­de­len be­schikt om de ge­zond­heids­zorg in het ach­ter­land te ga­ran­de­ren aan­ge­zien de sub­si­die van­uit de over­heid te lang op zich liet wach­ten. Mi­nis­ter Pa­trick Pen­gel van Volks­ge­zond­heid zegt dat na een diep­gaand be­raad gis­ter­mor­gen de con­clu­sie is ge­trok­ken dat het vra­gen van out of poc­ket be­ta­lin­gen door de MZ geen ge­zon­de zaak is.

De over­heid zal nu spij­kers met kop­pen slaan om de sub­si­die­gel­den, waar­van de MZ voor tach­tig pro­cent af­han­ke­lijk is om haar be­drijfs­voe­ring te ga­ran­de­ren, over te ma­ken. Te­ge­lij­ker­tijd zal ge­ke­ken wor­den naar de fi­nan­ci­ë­le be­hoef­te van de zorg­ver­le­ner voor het ein­de van dit jaar, zo­dat het geld al­vast ge­re­ser­veerd wordt. “Wij ho­pen dat we met de­ze op­los­sing de rust te­rug kun­nen bren­gen bij de men­sen in het bin­nen­land”, zegt mi­nis­ter Pen­gel aan Ti­mes of Su­ri­na­me.

Er is een task for­ce in­ge­steld die in ver­sneld tem­po er­voor zal moe­ten zorgen dat al­le groe­pen in het bin­nen­land de be­schik­king heb­ben over een Ba­sis­zorg­ver­ze­ke­ring waar­door de ver­ant­woor­de­lijk­heid zoet­jes aan op het bord van het Staats­zie­ken­fonds wordt ge­de­po­neerd om de MZ te be­ta­len. Voor­als­nog zijn al­leen de groe­pen tot en met 16 jaar en men­sen bo­ven 60 jaar ver­ze­kerd door de Staat. “Er is maar een heel klein deel van de­ze groep ver­ze­kerd in het bin­nen­land. We zul­len nu in ver­sneld tem­po wer­ken aan het ver­ze­ke­ren van de rest.” In De Na­ti­o­na­le As­sem­blee heeft de­ze kwes­tie voor enorm wat com­mo­tie ge­zorgd. Op de re­ge­ring is het be­roep ge­daan om er­voor te zorgen dat de MZ niet meer op haar sub­si­die­gel­den moet wach­ten met als ge­volg dat zij dit ver­haalt op de ge­meen­schap in het bin­nen­land. Vi­ce­pre­si­dent Ash­win Ad­hin kon mee­gaan met de com­men­ta­ren van­uit het par­le­ment.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.