Cen­a­su krijgt vi­sie en mis­sie ge­richt op 21e eeuw

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ Het Cen­trum voor Na­scho­ling Su­ri­na­me (Cen­a­su), heeft woens­dag de sta­tu­ten vi­sie, mis­sie en kern­waar­den 20162021, aan mi­nis­ter Ro­bert Pe­neux van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur, over­han­digd. Cen­a­su wil wer­ken aan per­soon­lij­ke en pro­fes­si­o­ne­le ont­wik­ke­ling van on­der­wij­zend en niet­on­der­wij­zend per­so­neel, ge­richt op de 21e eeuw. De pre­sen­ta­tie heeft plaats­ge­von­den in het ge­bouw van Ba­sic li­fe skills aan de Com­me­wij­ne­straat.

Pe­neux is blij met de­ze mijl­paal, die na 5 jaar in­zet ein­de­lijk is be­reikt. “Nu gaat het ei­gen­lij­ke werk be­gin­nen. Leer­krach­ten moe­ten vrij­ge­maakt wor­den om trai­nin­gen te kun­nen vol­gen. Ik vraag het be­stuur te be­gin­nen met het trai­ningstra­ject. Be­gin met de­ge­nen die wel wil­len. De an­de­ren zul­len zelf vol­gen”, al­dus Pe­neux. De mi­nis­ter zei dat het twee­de as­pect is, om na te gaan of de trai­nin­gen iets zul­len mee­bren­gen in de be­lo­ning. Pe­neux heeft zijn col­le­ga mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken, Mi­ke Noer­sa­lim ge­vraagd om een com­mis­sie in te stel­len, om dit te be­spre­ken. Voor­lo­pig zal ge­start moe­ten wor­den met de ba­sis­ en voj­scho­len. Uit­ein­de­lijk ko­men de ho­ge­re op­lei­din­gen ook aan de beurt. “De mees­te leer­krach­ten heb­ben een pro­bleem met het op­stel­len van toet­sen. Dit pro­bleem zal nu wor­den op­ge­lost”, zegt Pe­neux. Bij de bij­een­komst werd ver­der aan­ge­kon­digd dat het Cen­trum voor Na­scho­ling Su­ri­na­me tot stich­ting is over­ge­he­veld. Het be­stuur van de stich­ting staat on­der lei­ding van de on­der­di­rec­teur van on­der­wijs, Mu­riel Hoe­pel. De di­rec­teur van Cen­a­su, Da­nie­la Rosa­rio, streeft door mid­del van kern­voor­waar­den naar het waar­ma­ken van haar vi­sie voor de stich­ting. De kern­voor­waar­den zijn on­der an­de­re: per­soon­lij­ke groei, team­work, be­vlo­gen­heid, pro­fes­si­o­na­li­teit en klant­ge­richt­heid. Zij be­oogt het aan­bie­den van prak­ti­sche en in­ter­ac­tie­ve trai­ning en coa­ching voor ver­de­re ont­wik­ke­ling van ta­len­ten en com­pe­ten­ties. Dit pro­ject is een sa­men­wer­king van de ver­schil­len­de af­de­lin­gen van het mi­nis­te­rie, het VVOB en di­rec­tie en me­de­wer­kers van Cen­a­su. Het pro­ject is uit­ge­voerd door Sym­biont Con­sul­ting.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.