Po­li­tie te­gen on­te­recht cri­mi­na­li­se­ren van per­so­nen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ De po­li­tie is te­gen het on­te­recht cri­mi­na­li­se­ren van per­so­nen. Vol­gens de af­de­ling Pu­blic Re­la­ti­ons van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me (KPS) is de af­ge­lo­pen pe­ri­o­de een trend te mer­ken waar­bij per­so­nen an­de­ren via so­ci­al me­dia aan­mer­ken als te zijn cri­mi­neel. Het KPS meent dat per­so­nen uit on­we­tend­heid dan wel op­zet­te­lijk an­de­ren be­klad­den door hen als ver­dach­te van een straf­baar feit aan te mer­ken via so­ci­al me­dia. Daar­bij wordt niet ge­schroomd om een foto van de per­soon te ver­sprei­den met daar­on­der het ‘straf­ba­re feit’ dat de be­na­deel­de zou moe­ten heb­ben ge­pleegd. De af­de­ling Pu­blic Re­la­ti­ons ver­wijst naar de zeer on­sma­ke­lij­ke grap die re­cent heeft plaats­ge­von­den waar­bij een mi­li­tair on­te­recht via so­ci­al me­dia is ge­cri­mi­na­li­seerd. “Het blijkt een trend te zijn, en dit heeft de af­ge­lo­pen week voor een heel on­sma­ke­lij­ke si­tu­a­tie ge­zorgd”, al­dus de af­de­ling Pu­blic Re­la­ti­ons. Vol­gens de­ze af­de­ling wer­den hier­voor ook foto’s van men­sen in au­to’s via so­ci­al me­dia ver­spreid, waar­bij er werd ge­sug­ge­reerd dat het zou gaan om cri­mi­ne­len.

De af­de­ling Pu­blic Re­la­ti­ons geeft ver­der aan dat van­we­ge de hui­di­ge cri­mi­na­li­teit per­so­nen ge­neigd zijn om af te gaan op wat an­de­ren zeg­gen of wat so­ci­al me­dia aan­geeft. Het ge­vaar hier­bij is dat per­so­nen bij het zien van de ‘cri­mi­neel’ het heft in ei­gen han­den kun­nen ne­men door de be­na­deel­de te over­mees­te­ren en te mis­han­de­len om­dat zij er­van uit­gaan een ech­te cri­mi­neel te heb­ben op­ge­pakt. In een ern­stig ge­val kan de per­soon zelf wor­den neer­ge­scho­ten, van­we­ge het feit dat hij voor cri­mi­neel wordt aan­ge­zien. “We zijn geen vreem­de in Je­ru­za­lem om te we­ten hoe bur­gers re­a­ge­ren, wan­neer zij een cri­mi­neel heb­ben ge­pakt. Het gaat ge­paard met ge­weld, dat is te zien op de film­pjes die ver­spreid wor­den via so­ci­al me­dia. En dat is waar wij voor wa­ken”, waar­schuwt de af­de­ling.

De af­de­ling Pu­blic re­la­ti­ons geeft ver­der aan dat per­so­nen die an­de­ren be­klad­den en be­schul­di­gen, straf­baar be­zig zijn. De be­na­deel­de moet er­van be­wust zijn dat zij aan­gif­te mo­gen doen en hij of zij mag ook een scha­de­ver­goe­ding ei­sen bij de rech­ter. De eni­ge die be­last is met een op­spo­rings­be­richt is de pro­cu­reur­ge­ne­raal (pg). Bij zo een op­spo­rings­be­richt van de pg wordt de foto van de ver­dach­te ge­plaatst met de voor­naam en het ini­ti­aal van de ach­ter­naam. Er wordt nooit ge­werkt met de vol­le­di­ge voor­ en ach­ter­naam.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.