Agent ver­dacht van aan­rij­den voet­gan­ger

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Agent Antho­ny G ver­klaar­de gis­te­ren in de rechts­zaal dat hij een voet­gan­ger op 31 maart vo­rig jaar pas had op­ge­merkt, toen die op zijn rij­helft was. Hij kon toen een aan­rij­ding niet meer voor­ko­men, waar­door de voet­gan­ger ge­wond raak­te. De aan­rij­ding heeft zich rond half­ze­ven in de voor­avond voor­ge­daan aan de Gom­perts­straat.

Een au­to­be­stuur­ster ge­tuig­de dat zij in de rich­ting van de stad reed toen zij het la­te­re slacht­of­fer de ge­le­gen­heid bood de straat over te ste­ken. De vrouw merk­te op dat een au­to die ach­ter­af een dienst­wa­gen van de po­li­tie bleek te zijn, van­uit de Da­vid Si­mons­straat kwam aan­ge­re­den. De au­to sloeg de Gom­perts­straat in. Vol­gens haar was er geen spra­ke van een fi­le op de weg. Pas toen zij was ge­stopt om de voet­gan­ger de ge­le­gen­heid te bie­den de weg over te ste­ken, stop­ten an­de­re wa­gens ach­ter haar. De voet­gan­ger was haar rij­helft al over­ge­sto­ken en ging ver­vol­gens schuin naar de an­de­re rij­helft. De vrouw reed op, maar hoor­de kort daar­na een ge­luid van een bot­sing. De po­li­tie­au­to had de voet­gan­ger aan­ge­re­den, maar de vrouw had de aan­rij­ding niet zien ge­beu­ren.

Vol­gens agent Antho­ny G was er spra­ke van een gro­te ver­keers­in­ten­si­teit. Hij be­weert dat hij de man niet had op­ge­merkt toen hij de straat op de an­de­re rij­helft over­stak. Pas toen de man op zijn rij­helft was, merk­te hij hem op, maar toen was het al te laat. De agent ver­klaart dat hij niet heeft ge­zien dat de ge­tui­ge de voet­gan­ger de ge­le­gen­heid had ge­bo­den de straat over te ste­ken. Hij vindt het heel erg voor de voet­gan­ger dat die is aan­ge­re­den, maar vindt dat de man zich had moe­ten overtuigen dat het ver­keer vrij was, al­vo­rens over te ste­ken. Vol­gens hem de­den de rem­men van de po­li­tie­wa­gen het niet zo goed, maar de of­fi­cier van jus­ti­tie hield hem voor dat de au­to is goed­ge­keurd. De­zelf­de wa­gen is na een maand be­trok­ken ge­weest bij een an­de­re aan­rij­ding en is to­tal loss ver­klaard. Op 24 no­vem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. De agent is op vrije voe­ten.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.