Rech­ter wijst ver­zoek ad­vo­caat af

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO As­his­h­koe­mar G, die on­der in­vloed van al­co­hol een aan­rij­ding heeft ver­oor­zaakt, blijft in voor­ar­rest. De rech­ter heeft gis­te­ren het ver­zoek van ad­vo­caat Mu­kesh She­om­bar af­ge­we­zen om zijn cli­ënt voor­lo­pig in vrij­heid te stel­len. Ze vindt dat er re­ci­di­ve­ge­vaar be­staat en bo­ven­dien ge­vaar voor de ver­keers­vei­lig­heid. Ze zegt dat de man een ge­vaar vormt voor zich­zelf en an­de­re weg­ge­brui­kers. Het rij­be­wijs van As­his­h­koe­mar G was eer­der in­ge­vor­derd, om­dat hij on­der in­vloed had deel­ge­no­men aan het ver­keer. De rech­ter had hem ook ver­oor­deeld en hem zijn rij­be­voegd­heid ont­zegd. Des­on­danks be­stuur­de hij op 9 april een au­to waar­in drie an­de­ren za­ten. Ze kwa­men van een re­cre­a­tie­oord en re­den over de Ken­ne­dy­weg in de rich­ting van Paramaribo. Hij reed bij een drem­pel een bus van ach­te­ren aan. Daar­bij raak­ten drie per­so­nen die in de wa­gen van de ver­dach­te za­ten, ge­wond. Ook de ver­dach­te had let­sel op­ge­lo­pen. Een me­de-in­zit­ten­de uit de au­to van de ver­dach­te heeft bij de po­li­tie ver­klaard dat hij de man had ge­vraagd om de wa­gen te mo­gen be­stu­ren, maar die wei­ger­de dit. Hij merk­te op dat As­his­h­koe­mar G in eer­ste in­stan­tie 60 km per uur reed, maar daar­na 80 tot 90 km per uur. De ver­dach­te ver­keer­de on­der in­vloed van al­co­hol en reed een bus van ach­te­ren aan die zijn vaart had ver­min­derd voor een drem­pel. Hij ver­klaar­de dat hij een nieu­we au­to reed die op naam van zijn moe­der staat. Hij wil­de an­de­ren de au­to niet toe­ver­trou­wen. Vol­gens hem zou hij bij een po­li­tie­ac­tie wel aan hen vra­gen om ach­ter het stuur plaats te ne­men. Een agent ge­tuig­de dat de ver­dach­te na de aan­rij­ding wel bij be­wust­zijn was, maar dat wordt door de man ont­kend. Vol­gens As­his­h­koe­mar G had hij een black-out ge­kre­gen en hij kon zich daar­door niets meer her­in­ne­ren. Op 10 no­vem­ber zul­len an­de­re ge­tui­gen wor­den ge­hoord.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.