Geen dag­vaar­ding ge­tui­gen we­gens de­fec­te po­li­tie­au­to

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het bleek gis­te­ren dat ge­tui­gen in en­ke­le straf­za­ken niet zijn ge­dag­vaard, om­dat het dienst­voer­tuig van de af­de­ling Par­ket­wacht van de po­li­tie de­fect is. Bij de be­han­de­ling van straf­za­ken ging de rech­ter na waar­om ge­tui­gen niet wa­ren ge­dag­vaard. Toen kwam naar vo­ren dat de dienst­au­to waar­mee stuk­ken voor het ge­recht wor­den ge­le­verd, ka­pot is. Hier­door kon­den ge­tui­gen die de rech­ter ter ver­vol­ging of ver­de­di­ging wens­te te ho­ren, niet wor­den ge­dag­vaard. De ma­gi­straat hield de po­li­tie voor om des­noods op de te­le­foon­num­mers van de ge­tui­gen te bel­len. Van­we­ge het niet ver­schij­nen van de ge­tui­gen, zijn de straf­za­ken uit­ge­steld. Ad­vo­caat Ire­ne Lal­ji zegt aan de krant dat het niet dag­vaar­den van een ge­tui­ge be­te­kent dat een straf­zaak wordt uit­ge­steld naar een an­de­re dag. Vol­gens haar geeft de wet aan dat rechts­za­ken zo­veel als mo­ge­lijk aan­slui­tend moe­ten wor­den be­han­deld zon­der een on­re­de­lij­ke ver­tra­ging. De za­ken du­ren on­no­dig lan­ger waar­door ver­dach­ten lan­ger in on­ze­ker­heid ver­ke­ren. Lal­ji vindt dat een ka­pot dienst­voer­tuig geen over­macht­si­tu­a­tie op­le­vert, maar een kwes­tie van on­wil be­te­kent. Vol­gens haar kan een ka­pot voer­tuig wor­den ver­van­gen door een an­der. In­dien dat niet ge­beurt, gaat men laks om met de be­lan­gen van ver­dach­ten. Bo­ven­dien kun­nen vol­gens haar op al­ler­lei ma­nie­ren dag­vaar­din­gen wor­den uit­ge­reikt. Ze vindt dat er niet se­ri­eus wordt om­ge­gaan met de be­lan­gen van ver­dach­ten, want hun za­ken zul­len on­ein­dig lang du­ren. Dan maakt het niet uit of ze schul­dig of on­schul­dig zijn. “Het is zeer ern­stig. Dit kan ab­so­luut niet”, al­dus de raads­vrouw. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.