Ver­dach­te voor­lo­pig vrij

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De rech­ter heeft gis­te­ren He­mant­koe­mar J voor­lo­pig in vrij­heid ge­steld. Hij zou op 19 mei als be­stuur­der van een au­to be­trok­ken zijn ge­weest bij een aan­rij­ding met een bus. In­zit­ten­den uit de bus raak­ten ge­wond. Een van de slacht­of­fers ge­tuig­de gis­te­ren in de rechts­zaal dat zij zat op de een voor de ach­ter­ste zit­ting in de bus. Ze hoor­de dat an­de­re pas­sa­giers te­gen de bus­chauf­feur zei­den om niet hard te rij­den, maar de chauf­feur schold hen uit. Hij bleef met ho­ge snel­heid rij­den. Het la­te­re slacht­of­fer was be­zig met haar mo­bie­le te­le­foon. Op ge­ge­ven mo­ment hoor­de zij men­sen gil­len, maar ze heeft niet kun­nen kij­ken waar­om ze gil­den. Ze hoor­de ge­lijk een klap en raak­te be­wus­te­loos, waar­na zij heel even in de am­bu­lan­ce bij­kwam. Daar­na was ze weer be­wus­te­loos en zij kwam in het zie­ken­huis bij. Ze bracht vier da­gen door in het zie­ken­huis. Vol­gens haar sloeg zij bij de aan­rij­ding haar hoofd te­gen een pas­sa­giers­stoel. Als ge­volg daar­van kan zij niet meer goed zien met haar rech­ter­oog. Ze had ook let­sel aan haar hals en lip­pen. De rech­ter vond het gis­te­ren, na het ge­tui­gen­ver­hoor van de vrouw, niet meer no­dig om de au­to­be­stuur­der lan­ger in voor­ar­rest te hou­den. Op 24 no­vem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.