Mo­dern Staats­lo­geer­ge­bouw Nic­ke­rie krijgt meer ge­stal­te

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - Het ver­nieuw­de Staats­lo­geer­ge­bouw Nic­ke­rie krijgt meer ge­stal­te. Ig­na­cio Tj­en A Tak van de Be­stuurs­dienst zegt aan de krant dat de laat­ste fa­se van de bouw is in­ge­gaan. Er wordt nu ge­schil­derd en de ra­men moe­ten nog in or­de ge­maakt wor­den. Het lo­geer­ge­bouw krijgt een com­ple­te nieu­we in­rich­ting.

Staats­lo­geer­ge­bou­wen bie­den dorps­be­stu­ren of dis­tricts­be­stu­ren een in­kom­sten­mo­ge­lijk­heid. De ver­dien­sten ko­men in het dis­tricts­fonds te­recht om ont­wik­ke­lin­gen in het ge­bied te on­der­steu­nen. Staats­lo­geer­ge­bou­wen heb­ben mi­ni­maal een ver­ga­der­zaal en in­ter­net­voor­zie­nin­gen. Naast op­vang van amb­te­na­ren en toe­ris­ten wor­den ook be­drij­ven aan­ge­trok­ken om trai­nin­gen en bij­een­kom­sten te or­ga­ni­se­ren. Hier­door kan er huur ver­diend wor­den.

In op­dracht van het Lo­kaal Be­stuur is een aan­ne­mer en­ke­le maan­den te­rug met de mo­der­ni­se­ring van het lo­geer­ge­bouw ge­start. Het is de be­doe­ling dat het ge­bouw voor het eind van dit jaar af is en in ge­bruik ge­no­men wordt. Tj­en A Tak geeft ver­der aan dat met be­trek­king tot de bouw van het dis­tricts­com­mis­sa­ri­aat de bouw­werk­zaam­he­den nu niet zo ge­sta­dig ver­lo­pen als voor­heen. Het is de be­doe­ling dat dit ge­bouw het ko­mend jaar op­ge­le­verd wordt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.