NH en WWF be­kij­ken stu­die­re­sul­ta­ten schelp­af­gra­vin­gen langs kust

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO – Van­we­ge de kli­ma­to­lo­gi­sche ver­an­de­rin­gen in on­ze Ca­ri­bi­sche re­gio en de ef­fec­ten hier­van op Su­ri­na­me, is er na­der ge­ke­ken naar al­le fac­to­ren die di­rec­te ne­ga­tie­ve in­vloe­den kun­nen heb­ben op de kust van Su­ri­na­me. Per 1 ja­nu­a­ri 2016 heeft het Mi­nis­te­rie van Na­tuur­lij­ke Hulp­bron­nen (NH) de schelp- en schelp­zand­af­gra­vin­gen in de ge­he­le kust­vlak­te tij­de­lijk stop­ge­zet voor de uit­voer van een as­sess­ment­stu­die. Dit meldt het Mi­nis­te­rie van NH in een pers­be­richt.

In sa­men­wer­king met het World Wild­li­fe Fund (WWF) heeft het mi­nis­te­rie de af­ge­lo­pen pe­ri­o­de en­ke­le pre­sen­ta­ties ge­hou­den. De af­ge­lo­pen week is het re­sul­taat van de stu­die ‘As­sess­ment of im­pacts of coas­tal sea shell and sand­mi­ning’, die on­ge­veer zes maan­den heeft ge­duurd ge­pre­sen­teerd door het WWF aan on­der an­de­ren dis­tricts­com­mis­sa­ris­sen, dis­tricts­com­mis­sa­ris­sen in spe, po­li­tie, be­stuurs­amb­te­na­ren en mijn­in­spec­teurs van de Ge­o­lo­gisch Mijn­bouw­kun­di­ge Dienst. Vol­gens Ka­th­leen Ger­sie, coas­tal morp­ho­lo­gist, zijn rit­sen de af­ge­lo­pen ja­ren be­lang­rijk ge­weest als na­tuur­lij­ke be­scher­ming van de kust te­gen zee­gol­ven. Bij toe­kom­sti­ge ini­ti­a­tie­ven voor ‘coas­tal zo­nema­na­ge­ment’ moet de rol van de schel­pen mee­ge­no­men wor­den. Er zal een gro­ter be­wust­zijn moe­ten ko­men on­der de be­vol­king.

Ook zal de par­ti­ci­pa­tie van al­le be­trok­ke­nen en lo­ka­le au­to­ri­tei­ten in het over­leg over het func­ti­o­ne­ren van de Su­ri­naam­se kust en de be­lang­rijk­heid van rit­sen, mod­der­ban­ken en man­gro­ven, moe­ten toe­ne­men.

Ger­sie gaf ver­der aan dat de wei­ni­ge stran­den in Su­ri­na­me be­schermd moe­ten wor­den. Er moe­ten re­gels en wet­ten ko­men met be­trek­king tot mijn­ac­ti­vi­tei­ten. De rol van de­ze stran­den als na­tuur­lij­ke kust­be­scher­ming, re­cre­a­tie­plaats en broed­plaats voor zee­schild­pad­den moet be­na­drukt wor­den. Ook zal uit­ge­ke­ken moe­ten wor­den naar an­de­re al­ter­na­tie­ven voor con­struc­tie­doel­ein­den. Van­we­ge de nood voor meer da­ta en ‘da­ta sha­ring’ ten be­hoe­ve van be­slis­sin­gen aan­gaan­de de kust, moet er een kustob­ser­va­tie­sys­teem wor­den op­ge­zet.

De di­rec­teur op het Mi­nis­te­rie gaf aan dat er nog een stu­die moet ko­men over land­in­waart­se af­gra­vin­gen. Ook daar zijn de zand­af­gra­vin­gen stop­ge­zet. Het on­der­zoek land­in­waarts zal moe­ten uit­wij­zen wat het ef­fect is van de zandop­gra­vin­gen voor de drink­wa­ter­voor­zie­ning van ons land. Al­le voor­zie­nin­gen voor het twee­de on­der­zoek zijn al in pla­ce. Dit on­der­zoek kan on­ge­veer zes maan­den du­ren. Het mi­nis­te­rie zal ver­der in sa­men­wer­king met het WWF een pu­blie­ke pre­sen­ta­tie or­ga­ni­se­ren om er­voor zorg te dra­gen dat de to­ta­le sa­men­le­ving is ge­ïn­for­meerd. Eer­der zijn er pre­sen­ta­ties ge­hou­den voor de Raad van Mi­nis­ters, le­den van De Na­ti­o­na­le As­sem­blee en con­ces­sie­hou­ders.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.