SEWA krijgt dhol van La­parkan

Times of Suriname - - CULTUUR -

PARAMARIBO – De so­ci­aal­cul­tu­re­le sport­ver­e­ni­ging SEWA heeft vo­ri­ge week van La­parkan een dhol ge­do­neerd ge­kre­gen. De dhol is be­stemd voor de mu­ziek­les­sen die SEWA sinds kort ver­zorgt aan het pu­bliek. SEWA be­ij­vert zich om be­lang­stel­len­den van de­ze en an­de­re cul­tu­re­le mu­ziek­in­stru­men­ten te trai­nen en te fa­ci­li­te­ren, ten ein­de ook in Su­ri­na­me over de­ze mu­zi­kan­ten te kun­nen be­schik­ken. De or­ga­ni­sa­tie had daar­om een be­hoef­te naar ei­gen dhol’s. De dhol­les­sen wor­ den gra­tis ver­zorgd aan de ge­ïn­te­res­seer­den. Hier­mee pro­beert SEWA on­danks de pre­cai­re si­tu­a­tie in het land, de men­sen te­ge­moet te ko­men en hen als­nog de ge­le­gen­heid te ge­ven om mu­ziek­les­sen te kun­nen vol­gen. De re­pa­ra­tie­kos­ten en les­geld wor­den ge­spon­sord door IH Con­sul­tan­cies. De dhol die is ge­do­neerd door La­parkan, is ge­maakt door dhol­mas­ter Shi­far Ab­doel Aziz, die te­vens ook de dhol­les­sen ver­zorgt.

De voor­zit­ter van SEWA, Go­vind Pan­choe, zegt dat de or­ga­ni­sa­tie blij is met de do­na­tie. “Wij jui­chen het ten zeer­ste toe, dat on­danks de pre­cai­re si­tu­a­tie de­ze be­drij­ven en de or­ga­ni­sa­tie het be­oe­fe­nen en be­vor­de­ren van de cul­tuur wil­len on­der­steu­nen. Wij ho­pen hier­door meer­de­re men­sen te in­te­res­se­ren om SEWA te on­der­steu­nen in een stuk­je cul­tuur­over­dracht”, zegt Pan­choe. SEWA komt el­ke za­ter­dag van 17.00 tot 19.00 uur bij el­kaar op het ter­rein van de JE Den­nert­school waar ook de les­sen wor­den ver­zorgd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.