Utrecht haalt teu­gels Airbnb-ver­huur aan

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

UTRECHT Wo­ningei­ge­na­ren mo­gen als het aan het stads­be­stuur van Utrecht ligt, hun wo­nin­gen vol­gend jaar maar zes­tig tot ne­gen­tig da­gen per jaar ver­hu­ren. Ook komt er nieuw be­leid over het in­nen van toe­ris­ten­be­las­ting.

De plan­nen die wet­hou­der Jeroen Kre­ij­kamp (D66) voor­stelt moe­ten de pro­ble­ma­tiek rond­om Airbnb en il­le­ga­le wo­ning­ver­huur be­teu­ge­len.

De wet­hou­der kon­digt streng be­leid aan om zo ‘Am­ster­dam­se toe­stan­den’ te voor­ko­men. In de hoofd­stad is een wa­re ex­plo­sie van Airbnb-aan­mel­din­gen en vol­gens de ge­meen­te al­daar is er vaak spra­ke van il­le­ga­le ver­huur. Een deel van de wo­ning­aan­bie­ders houdt zich niet aan de re­gels. Zo zijn er ge­val­len waar wo­nin­gen het he­le jaar door aan toe­ris­ten wor­den ver­huurd.

De hoofd­stad is in een im­pas­se ge­raakt met Airbnb. Wo­nin­gen daar mo­gen niet lan­ger dan zes­tig da­gen ver­huurd wor­den en er mo­gen niet meer dan vier men­sen per keer over­nach­ten. Vo­rig jaar wa­ren er hon­der­den klach­ten van om­wo­nen­den die over­last on­der­von­den van de (soms il­le­ga­le) ver­huur. Bo­ven­dien kan de ge­meen­te daar bij­na niet op­tre­den te­gen over­tre­ders, om­dat Airbnb geen ge­ge­vens wil over­dra­gen.

“We wil­len die si­tu­a­ties voor­ko­men”, zegt Kre­ij­kamp in een ge­sprek met De Te­le­graaf. “Toe­ris­me is in Utrecht in ont­wik­ke­ling en dat is po­si­tief, maar we moe­ten wel be­leid heb­ben om pro­ble­men te voor­ko­men. Bo­ven­dien wil ik een ge­lijk speel­veld cre­ë­ren voor ie­der­een die ka­mers ver­huurt.”

Vol­gens Kre­ij­kamp biedt Airbnb ook een hoop voor­de­len en is het be­drijf niet meer weg te den­ken, maar moet er wel dui­de­lijk­heid wor­den ge­scha­pen. Zijn plan­nen wor­den in een brief aan de Utrecht­se ge­meen­te­raad toe­ge­licht. “In Am­ster­dam heeft het stads­be­stuur zelf een deal ge­slo­ten met het on­li­ne ver­huur­be­drijf om­trent be­las­tin­gen, die uit­ein­de­lijk in de ge­meen­te­kas moe­ten wor­den ge­stort. Dat gaat in Utrecht niet ge­beu­ren”, stelt Kre­ij­kamp. “Die be­las­ting moet net als bij ho­tels ge­woon aan de ge­meen­te over­ge­maakt wor­den.” Vol­gens Kre­ij­kamp wordt de toe­ris­ten­be­las­ting weer in de stad en open­ba­re ruim­te ge­sto­ken. De ge­meen­te­be­stuur­der zegt dat Utrecht de eer­ste gro­te stad is die zelf dui­de­lij­ke re­gels gaat op­stel­len. Hij kan niet zeg­gen hoe­veel geld Utrecht aan toe­ris­ten­be­las­ting hoopt op te ha­len. De D66-wet­hou­der zegt wel dat de lan­de­lij­ke po­li­tiek snel met re­gels moet ko­men om­trent de ver­huur van so­ci­a­le huur­wo­nin­gen. “Op dat punt moet echt lan­de­lijk be­leid ko­men.” (De Te­le­graaf/ foto: ba­be­tho­ger­vorst.nl)

Het stads­be­stuur van Utrecht gaat met een nieuw be­leid ko­men over het in­nen van toe­ris­ten­be­las­ting.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.