SP stelt zich strijd­lus­tig op in ver­kie­zings­pro­gram­ma

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

DEN HAAG - De rijk­ste Ne­der­lan­ders zijn nu wel ge­noeg in de wat­ten ge­legd, vindt de SP. “Het is tijd voor de 80 pro­cent van de Ne­der­lan­ders die de re­ke­ning van de cri­sis heb­ben ge­kre­gen van Rut­te”, schrijft de par­tij van Emi­le Roe­mer in het ver­kie­zings­pro­gram­ma ‘Nu Wij’. Roe­mer schets­te een te­gen­stel­ling tus­sen ‘VVD-eli­te’ en ‘ge­wo­ne Ne­der­lan­ders’. Die eer­ste is er vol­gens de SPlei­der in de cri­sis­ja­ren juist op voor­uit­ge­gaan. De rest van de be­vol­king moest daar­voor op­draai­en.

“Dat be­leid is niet al­leen on­eer­lijk, maar ook dom”, zegt de SP. Vol­gens Roe­mer duur­de de cri­sis lan­ger, door­dat bur­gers wei­nig te be­ste­den had­den. Hij aar­zelt niet het be­gro­tings­te­kort te la­ten op­lo­pen om ein­de­lijk weer te in­ves­te­ren. De SP wil de on­ge­lijk­heid aan­pak­ken door Ne­der­lan­ders met een in­ko­men van meer dan 150.000 eu­ro zwaar­der te be­las­ten. Mil­jo­nairs moe­ten bo­ven­dien een ex­tra ver­mo­gens­be­las­ting be­ta­len. De op­brengst wordt be­steed aan de ver­ho­ging van het mi­ni­mum­loon en uit­ke­rin­gen als de AOW.

De so­ci­a­lis­ten plei­ten ver­der voor een na­ti­o­naal zorg­fonds dat de ta­ken van de zorg­ver­ze­ke­raars moet over­ne­men en een na­ti­o­na­le volks­bank waar spaar­ders te­recht­kun­nen. Ver­der wil de SP van het ei­gen ri­si­co bij de zorg­ver­ze­ke­ring af. Daar­voor heeft de par­tij al wat bond­ge­no­ten ge­von­den. Zelf deel­de de SP-lei­der, die vol­gens par­tij­ge­noot Ron Mey­er de he­le zo­mer bok­s­les­sen heeft ge­volgd, bij de pre­sen­ta­tie sym­bo­lisch de eer­ste klap uit aan het ei­gen ri­si­co.

(AD/ foto: AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.