Fey­en­oord be­ves­tigt ge­sprek­ken

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Fey­en­oord be­ves­tigt dat er ori­ën­te­ren­de ge­sprek­ken zijn met clubs die in­te­res­se heb­ben om zich aan te slui­ten bij de At­lan­tic Le­a­gue, een com­pe­ti­tie voor de top­clubs uit Eu­ro­pe­se b-voet­bal­lan­den. “We zit­ten aan ta­fel”, re­a­geert een woord­voer­der van de Rot­ter­dam­mers te­gen­over het Al­ge­meen Dag­blad.

“Dat zegt niets over de haal­baar­heid of over on­ze deel­na­me. We wil­len we­ten wat er speelt en be­kij­ken of het iets voor Fey­en­oord zou kun­nen zijn”, al­dus de ver­te­gen­woor­di­ger van Fey­en­oord. De club uit Rot­ter­dam is be­zorgd over de ont­wik­ke­lin­gen van de gro­te voet­bal­lan­den in de Cham­pi­ons Le­a­gue en noemt dat de oor­zaak van de ge­sprek­ken. “De vraag is wat er straks over­blijft voor de min­der rij­ke voet­bal­lan­den.” Van­uit Ne­der­land wor­den Ajax, PSV en Fey­en­oord ge­noemd als clubs die deel zou­den ne­men aan de zo­ge­noem­de At­lan­tic Le­a­gue. “We pra­ten ove­ri­gens wel over een ini­ti­a­tief wat op zijn vroegst 2021 ge­start kan wor­den. Als het van de grond komt en als wij wil­len aan­slui­ten. Maar het is goed dat wij nu mee­pra­ten en kij­ken wat er mo­ge­lijk is.” An­de­re clubs die ge­noemd wor­den en over­leg ple­gen zijn An­der­lecht, Club Brug­ge, Cel­tic (Schotland), FC Kopen­ha­gen, Malmö FF (Zwe­den) en Ro­sen­borg (Noor­we­gen).

Toon Ger­brands vindt het nog veel te vroeg om te spre­ken van een der­ge­lij­ke com­pe­ti­tie. De alg­meen di­rec­teur van PSV vindt de uit­spra­ken van FC Kopen­ha­gen-di­rec­teur An­ders Hørs­holt, vol­gens wie een At­lan­tic Le­a­gue dicht­bij is, voor­ba­rig. “Er is he­le­maal geen ac­tief over­leg. Na­tuur­lijk is er on­der­ling con­tact tus­sen de clubs uit de mid­den­groep en wordt er wel wat ge­brain­stormd, maar er zit­ten nog­al wat ha­ken en ogen aan een der­ge­lij­ke nieu­we com­pe­ti­tie”, zegt Ger­brands te­gen Me­tro. “Hoe kop­pel je dit idee bij­voor­beeld aan tv-gel­den? Er moet daar­voor wel een par­tij zijn.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.