En­ri­que baalt van aan­we­zig­heid ‘mol’

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bar­cel­o­na heeft vol­gens de Spaan­se krant Sport last van een los­lip­pi­ge spe­ler of werk­ne­mer bin­nen de club die in­for­ma­tie lekt naar de pers. Luis En­ri­que zou flink de balen heb­ben van de si­tu­a­tie, om­dat hij niet weet om wie het gaat en het pro­bleem daar­door ook niet kan op­los­sen.

Bar­cel­o­na ging voor de in­ter­land­pe­ri­o­de met 4-3 ten on­der in de uit­wed­strijd te­gen Cel­ta de Vi­go en boek­te daar­voor een moei­za­me 1-2 over­win­ning op be­zoek bij Borus­sia Mön­chen­g­lad­bach. In aan­loop naar de ze­ge op de Duit­sers in de Cham­pi­ons Le­a­gue pu­bli­ceer­de Mun­do De­por­ti­vo het tac­ti­sche plan van Luis En­ri­que on­li­ne en de speel­wij­ze bleek exact te klop­pen.

Bar­cel­o­na had het moei­zaam in de wed­strijd en kwam zelfs met 1-0 ach­ter door toe­doen van Thor­gan Ha­zard, maar werd ge­red door Ar­da Tu­ran en Gerard Pi­qué. Luis En­ri­que was ech­ter woe­dend dat de Spaan­se pers zijn plan voor de wed­strijd al ken­de en heeft sinds­dien de jacht op de ‘mol’ bin­nen de club gein­ten­si­veerd. Het ver­moe­den be­staat dat het om een spe­ler gaat, aan­ge­zien vrij­wel nie­mand bui­ten de se­lec­tie en de staf het tac­ti­sche plan van Bar­cel­o­na in kan zien.

(VZ) Bar­cel­o­na heeft last van een los­lip­pi­ge spe­ler of werk­ne­mer bin­nen de club die in­for­ma­tie lekt naar de pers. Trai­ner Luis En­ri­que zou flink de balen heb­ben van de si­tu­a­tie, om­dat hij niet weet om wie het gaat en daar­door het pro­bleem ook niet kan op­los­sen. (Foto: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.