Ky­r­gi­os krijgt boe­te voor wan­ge­drag in Shang­hai

Times of Suriname - - SPORT -

TEN­NIS - Nick Ky­r­gi­os (21) heeft gis­te­ren een boe­te van 16.500 dol­lar ge­kre­gen van de ATP na zijn op­tre­den te­gen Mi­scha Zverev in de twee­de ron­de van het Mas­ters­toer­nooi in Shan­gai.

“Ky­r­gi­os heeft een maxi­ma­le boe­te van 10.000 dol­lar ge­kre­gen we­gens ge­brek aan in­zet, 5000 dol­lar voor schel­den te­gen een fan en 1500 dol­lar voor on­spor­tief ge­drag” meldt de ATP. De Au­stra­li­ër liep on­der meer weg mid­den­in een punt, maak­te ru­zie met een fan op de tri­bu­ne en zei te­gen de um­pi­re dat hij zo snel mo­ge­lijk naar huis wil­de.

Het ge­drag van de num­mer veer­tien van de we­reld leid­de tot ont­goo­che­ling on­der de toe­schou­wers in de Chi­ne­se stad. Na het laat­ste punt ging Ky­r­gi­os on­der be­ge­lei­ding van een fluit­con­cert van de baan.

Na af­loop op de pers­con­fe­ren­tie zei Ky­r­gi­os dat hij zich wei­nig aan­trekt van de on­vre­de van het pu­bliek. “Ik ben hen niets ver­schul­digd. Het is hun keu­ze om een kaartje te ko­pen. Ik ben on­voor­spel­baar, als ze me niet mo­gen, moe­ten ze maar niet ko­men”, al­dus Ky­r­gi­os.

“Ik was fy­siek en men­taal moe. Jul­lie we­ten dat ik er­aan werk om el­ke week te pres­te­ren. Ik heb nu voor de mak­ke­lijk­ste uit­weg gekozen.”

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.