Na­tuur­ram­pen kost­ten in 2015 aan 23.000 men­sen het le­ven

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ZWISTERLAND - Bij 371 na­tuur­ram­pen kwa­men in 2015 bij­na 23.000 men­sen om het le­ven. Er von­den vo­rig jaar 39 meer na­tuur­ram­pen plaats dan in 2014.

Ook be­te­kent het een toe­na­me van cir­ca 15.000 slacht­of­fers. Dat blijkt uit het We­reld Ram­pen Rap­port van het In­ter­na­ti­o­na­le Ro­de Kruis, dat gis­te­ren is ge­pu­bli­ceerd. De groei van het aan­tal slacht­of­fers komt gro­ten­deels voor re­ke­ning van de aard­be­ving in Ne­pal (8.831 do­den) en de hit­te­golf in Frank­rijk, die aan 3.275 men­sen het le­ven kost­te. Vol­gens het Ro­de Kruis is het op­val­lend dat hit­te­gol­ven steeds meer men­sen­le­vens ei­sen. Van de tien na­tuur­ram­pen met de mees­te do­den zijn er vo­rig jaar vier ver­oor­zaakt door een lang­du­ri­ge pe­ri­o­de van ex­treem ho­ge tem­pe­ra­tu­ren.

Maar­ten van Aalst, we­ten­schap­per van het Ro­de Kruis Kli­maat­cen­trum, stelt dat in de toe­komst va­ker hit­te­gol­ven zul­len voor­ko­men. “Het is be­lang­rijk om daar­op voor­be­reid te zijn en ex­tra te let­ten op men­sen uit kwets­ba­re groe­pen, zo­als ou­de­ren en chro­nisch zie­ken”, zegt hij. In 2015 wer­den bij­na hon­derd mil­joen men­sen ge­trof­fen door na­tuur­ge­weld. Er was spra­ke van 32 gro­te droog­tes, an­der­half keer zo veel als in het jaar er­voor.

In het We­reld Ram­pen Rap­port wordt ook ge­we­zen op het re­cord­aan­tal vluch­te­lin­gen. Vo­rig jaar wer­den 65,3 mil­joen men­sen van huis ver­dre­ven. Bij­na 41 mil­joen ont­heem­den raak­ten hun huis kwijt door con­flic­ten en ge­weld. “Ten op­zich­te van een we­reld­be­vol­king van 7,4 mil­jard men­sen is nu 1 op ie­de­re 113 men­sen een asiel­zoe­ker, ont­heem­de of vluch­te­ling”, al­dus het Ro­de Kruis. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.