Er­do­gan wil in Sy­rië he­le ste­den bou­wen voor te­rug­ge­keer­de vluch­te­lin­gen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TUR­KIJE - De Turk­se pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan ziet in Noord-Sy­rië, waar zijn leger 5.000 vier­kan­te ki­lo­me­ter van IS pro­beert te zui­ve­ren, één groot bouw­pro­ject. Wan­neer zijn leger daar klaar is, wil hij er he­le ste­den op­trek­ken.

In toe­spra­ken om­schrijft Er­do­gan hoe in de toe­komst te­rug­ge­keer­de vluch­te­lin­gen hun in­trek zul­len ne­men in door Tur­kije ge­bouw­de ap­par­te­ments­blok­ken en hun kin­de­ren naar scho­len zul­len stu­ren die ook door Tur­ken zijn ge­bouwd. Vol­gens Er­do­gan is dat de eni­ge ma­nier om een deel van de bij­na 3 mil­joen Sy­ri­ërs in Tur­kije te­rug naar hun thuis­land te stu­ren en hen te la­ten bij­dra­gen aan de her­op­bouw van hun land. Er­do­gan heeft dui­de­lijk een lan­ge­ter­mijn­plan om een deel van Sy­rië on­der Turk­se in­vloed te plaat­sen, vrij van ji­ha­dis­ten en Koer­di­sche groe­pe­rin­gen. De ope­ra­tie zou één van de grootste Turk­se bui­ten­land­se in­ter­ven­ties zijn sinds de val van het Ot­to­maan­se Rijk. Om dat te be­rei­ken, moet Tur­kije niet al­leen vei­lig­heids­ri­si­co’s maar ook fi­nan­ci­ë­le en lo­gis­tie­ke uit­da­gin­gen over­win­nen. Om nog maar te zwij­gen van de po­li­tie­ke strijd met an­de­re spe­lers, waar­on­der Rus­land, Iran en een Sy­risch re­gime dat vij­an­dig staat te­gen­over Turk­se in­men­ging.

In­dien Er­do­gans plan lukt, wordt het een ze­gen voor Turk­se aan­ne­mers. Eén daar­van staat al te trap­pe­len: het staats­agent­schap TOKI, dat elk jaar zo­wat tien pro­cent van al­le wo­nin­gen in Tur­kije bouwt. In een po­ging steun te vin­den voor die Turk­se in­men­ging in Sy­rië, be­na­drukt Er­do­gan dat de her­ves­ti­ging van vluch­te­lin­gen in Eu­ro­pa de po­li­tiek be­la­den kwes­tie van mi­gra­tie zou ver­zach­ten. Vo­rig jaar sloot de Eu­ro­pe­se Unie een deal met Tur­kije na­dat bij­na een mil­joen men­sen via Tur­kije naar Grie­ken­land vlucht­te.

TOKI, dat der­tig jaar ge­le­den werd op­ge­richt om so­ci­a­le wo­nin­gen te bou­wen, is uit­ge­groeid tot een po­li­tie­ke macht voor Er­do­gan en de re­ge­ren­de AK Par­tij die he­le re­gio’s her­te­kent. On­der Er­do­gan werd TOKI ook een eco­no­misch drij­ven­de kracht, met een jaar­lijks werk­bud­get van meer dan 2,5 mil­jard dol­lar. TOKI is ook ac­tief in In­do­ne­sië, Sri Lan­ka, Pa­k­is­tan en So­ma­lië. Hoe­wel het toe­komst­beeld van Sy­rië nog wa­zig is, wor­den toch en­ke­le za­ken dui­de­lijk. Sy­rië zal ver­schil­len­de au­to­no­me re­gio’s krij­gen, ter­wijl het cen­trum van het land en de ste­de­lij­ke ge­bie­den on­der het re­gime van As­sad zul­len blij­ven. De kos­ten om Sy­rië te her­op­bou­wen wor­den op 180 mil­jard dol­lar ge­schat, zo stel­de de voor­zit­ter van de We­reld­bank Jim Yong Kim. Ook na de oor­log in Sy­rië zal het mi­gra­tie­pro­bleem vol­gens Kim aan­hou­den.

Na meer dan vijf jaar bur­ger­oor­log is Sy­rië en­kel nog op pa­pier een land. Met de steun van Tur­kije con­tro­le­ren de re­bel­len van het Vrije Sy­ri­sche Leger nu 1.000 vier­kan­te ki­lo­me­ter in het noor­den van Sy­rië. Ze stui­ten ech­ter op nog meer weer­stand naar­ma­te ze de IS-bol­wer­ken Da­biq en Al-Bab na­de­ren. (HLN)

Sy­ri­sche vluch­te­lin­gen zijn ge­nood­zaakt in de­ze ar­me wij­ken in Tur­kije te huis­ves­ten. (Al Ja­zee­ra)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.