Bo­ko Ha­ram laat 21 school­meis­jes uit Chi­bok vrij na on­der­han­de­lin­gen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NI­GE­RIA - Ter­reur­groep Bo­ko Ha­ram heeft 21 school­meis­jes uit het Ni­ge­ri­aan­se Chi­bok vrij­ge­la­ten. Dat heeft de re­ge­ring van Ni­ge­ria gis­te­ren be­ves­tigd. De meis­jes be­vin­den zich waar­schijn­lijk in het noord­oos­ten van de stad Mai­du­gu­ri. Vol­gens de re­ge­ring be­sloot Bo­ko Ha­ram de groep vrij te la­ten na on­der­han­de­lin­gen.

De meis­jes wer­den twee jaar ge­le­den door Bo­ko Ha­ram ont­voerd uit een mid­del­ba­re school in de plaats in het noord­oos­ten van Ni­ge­ria. De is­la­mis­ti­sche strij­ders na­men 276 meis­jes mee, van wie er 57 bin­nen en­ke­le da­gen wis­ten te ont­snap­pen. Van de rest ont­brak sinds­dien elk spoor. Vol­gens een ver­kla­ring van de Ni­ge­ri­aan­se pre­si­dent von­den de on­der­han­de­lin­gen met Bo­ko Ha­ram plaats met hulp van het In­ter­na­ti­o­na­le Ro­de Kruis en de Zwit­ser­se re­ge­ring. De on­der­han­de­lin­gen gaan door, al­dus de ver­kla­ring. In au­gus­tus pu­bli­ceer­de Bo­ko Ha­ram zijn laat­ste vi­deo van de school­meis­jes. De ter­reur­groep liet toen we­ten dat die met de Ni­ge­ri­aan­se re­ge­ring wil­de on­der­han­de­len over de vrij­la­ting van de meis­jes in ruil voor strij­ders die door de re­ge­ring ge­van­gen zijn ge­no­men. Mo­ge­lijk is dat nu ge­beurd. Bo­ko Ha­ram streeft naar de strik­te in­voe­ring van de sha­ria in Ni­ge­ria. De naam van de ter­reur­groep be­te­kent: wes­ters on­der­wijs is on­rein. Bo­ko Ha­ram-lei­der Abu­bakar Shek­au zwoer vo­rig jaar trouw aan IS en ver­an­der­de de naam van de groe­pe­ring in de ‘WestAfri­kaan­se Pro­vin­cie van de Or­ga­ni­sa­tie van de Is­la­mi­ti­sche Staat’.

IS maak­te on­langs be­kend dat Shek­au was ver­van­gen door een nieu­we lei­der: Abu Mo­sab al-Bar­na­oui. Maar Shek­au wei­gert zich bij het be­sluit neer te leg­gen en heeft zich met een aan­tal strij­ders af­ge­schei­den.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.