We­ten­schap ont­dekt waar­om naak­te mol­rat som­mi­ge vor­men van pijn niet voelt

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

Heet bad

Een ont­ste­king of de pijn die he­te pe­pers met zich mee­bren­gen: de naak­te mol­rat is er niet van on­der de in­druk. Sim­pel­weg om­dat hij het niet voelt. En nu we­ten we hoe dat komt. Wan­neer een dier ge­wond raakt of een ont­ste­king op­loopt, dan wordt het weef­sel rond de wond of ont­ste­king ex­tra ge­voe­lig. De huid wordt bij­voor­beeld rood of zwelt op en is ex­tra ge­voe­lig voor warm­te. We noe­men dat ‘ther­ma­le hy­pe­ral­ge­sie’ en het moet voor­ko­men dat een dier ver­de­re ver­won­din­gen op­loopt. Er is ech­ter één dier dat niet in staat is om ther­ma­le hy­pe­ral­ge­sie te voe­len: de naak­te mol­rat. On­der­zoe­kers heb­ben nu ach­ter­haald hoe dat komt, zo meldt het blad Cell Re­ports. waar­door ook an­de­re ei­wit­ten de in­ter­ac­tie met de re­cep­tor aan­gaan en er al­ler­lei sig­na­len vrij­ko­men die er uit­ein­de­lijk voor zorgen dat de cel over­ge­voe­lig wordt voor ther­ma­le prik­kels. na­tuur­lijk niet ver­ge­ten dat die NGF-mo­le­cu­len ook een an­de­re be­lang­rij­ke rol heb­ben. Zo­als eer­der ge­zegd, zijn ze ook ver­ant­woor­de­lijk voor de groei van nieu­we ze­nu­wen. In an­de­re zoog­die­ren lei­den slecht func­ti­o­ne­ren­de TrkA-re­cep­to­ren tij­dens de em­bry­o­na­le ont­wik­ke­ling dan ook vaak tot een de­ge­ne­ra­tie van het ze­nuw­stel­sel. “Het ze­nuw­stel­sel van de naak­te mol­rat kan zich ge­woon ont­wik­ke­len, om­dat de TrkAre­cep­to­ren min­der ac­tief zijn, maar niet he­le­maal bui­ten dienst zijn ge­steld”, legt on­der­zoe­ker Ga­ry Le­win uit. Het lijkt er­op dat de evo­lu­tie de naak­te mol­rat trak­teert op een TrkA-re­cep­tor die goed ge­noeg werkt voor de voor­spoe­di­ge ont­wik­ke­ling van een em­bryo, maar net niet goed ge­noeg func­ti­o­neert om vol­was­sen naak­te mol­rat­ten pijn te la­ten voe­len. Dus als je een naak­te mol­rat in een heet bad laat zak­ken, voelt de­ze daar niets van. En ook van he­te chi­li­pe­pers is de­ze niet on­der de in­druk. Maar waar­om ei­gen­lijk? Het maakt hun le­ven draag­lij­ker, zo stel­len de on­der­zoe­kers. Ze wij­zen er­op dat naak­te mol­rat­ten in woes­tijn­ach­ti­ge ge­bie­den, on­der de grond, dicht op el­kaar ge­pakt le­ven. Ver­won­din­gen en ont­ste­kin­gen zijn aan de or­de van de dag. Als de naak­te mol­rat net zo­veel zou voe­len als an­de­re knaag­die­ren zou de­ze voort­du­rend hef­ti­ge pijn heb­ben. Mo­ge­lijk kan het on­der­zoek naar de naak­te mol­rat­ten lei­den tot ef­fec­tie­ve be­han­de­lin­gen voor men­sen met chro­ni­sche pijn. In veel ge­val­len spe­len NGF-mo­le­cu­len en TrkA-re­cep­to­ren daar­in een rol. (Scien­ti­as/foto: Wild­lands)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.