UniCre­dit ver­koopt deel van be­lang in Fi­ne­coBank

Times of Suriname - - ECONOMIE -

MIL­AAN - UniCre­dit heeft de ver­koop van een deel van het be­lang in de on­li­ne bro­ker Fi­ne­coBank af­ge­rond voor een be­drag van cir­ca 552 mil­joen eu­ro. Dit maak­te de Ita­li­aan­se bank gis­te­ren voor­beurs be­kend.

UniCre­dit ver­kocht cir­ca 121,4 mil­joen aan­de­len Fi­ne­coBank voor een be­drag van 4,55 eu­ro per aan­deel, waar­mee de Ita­li­aan­se bank in to­taal 552 mil­joen eu­ro bin­nen­haal­de.

De ver­koop kan vol­gens de Ita­li­aan­se bank 12 ba­sis­pun­ten bij­dra­gen aan de kern­ka­pi­taal­ra­tio CET1 van UniCre­dit Group. Na af­ron­ding van de ver­koop houdt UniCre­dit nog een be­lang van 15 pro­cent in Fi­ne­coBank.

In sep­tem­ber liet UniCre­dit vol­gens pers­bu­reau Reuters we­ten tot 16 mil­jard eu­ro op te wil­len ha­len met de uit­gif­te van aan­de­len en de ver­koop van ac­ti­va.

De ka­pi­taal­ra­tio van de Ita­li­aan­se bank blijft ach­ter bij de ra­tio van een aan­tal van zijn sector­ge­no­ten en zal ver­der wor­den uit­ge­hold door de ge­plan­de ver­koop van een groot deel van zijn por­te­feuil­le slech­te le­nin­gen van cir­ca 51 mil­jard eu­ro. (Beurs­dui­vel/ foto: ro­ma­nia­jour­nal.ro)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.