Meer winst voor Süd­zuc­ker

Times of Suriname - - ECONOMIE -

MANNHEIM - Het Duit­se Süd­zuc­ker heeft in het af­ge­lo­pen half­jaar meer winst be­haald van­we­ge ho­ge­re sui­ker­prij­zen, ter­wijl de om­zet juist iets daal­de. Dit meld­de de grootste sui­ker­pro­du­cent van Eu­ro­pa gis­te­ren voor­beurs over de af­ge­lo­pen zes maan­den van het ge­bro­ken boek­jaar, ein­di­gend op 31 au­gus­tus 2016.

Het ope­ra­ti­o­neel re­sul­taat steeg op jaar­ba­sis van 134 mil­joen naar 209 mil­joen eu­ro en de mar­ge ver­be­ter­de van 4,0 naar 6,5 pro­cent. De ho­ge­re winst was vol­gens het be­drijf voor­al het ge­volg van de sui­ker­di­vi­sie, maar ook de an­de­re be­drijfs­on­der­de­len droe­gen hun steen­tje bij. Süd­zuc­ker pro­fi­teer­de van een her­stel van de sui­ker­prij­zen. De om­zet nam daaren­te­gen in de eer­ste helft van het ge­bro­ken boek­jaar af van 3,33 mil­jard naar 3,21 mil­jard eu­ro. In het sui­ker­seg­ment na­men de in­kom­sten af met 9 pro­cent van 1,52 mil­jard naar 1,38 mil­jard, als ge­volg van la­ge­re vo­lu­mes.

On­der de streep rest­te een net­to­winst van 155 mil­joen eu­ro, bij­na een ver­dub­be­ling ver­ge­le­ken met de 85 mil­joen eu­ro in de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der. Voor het vol­le­di­ge jaar hand­haaf­den de Duit­sers hun eer­der af­ge­ge­ven ver­wach­tin­gen. Dit houdt in dat ge­re­kend wordt op een om­zet van 6,4 mil­jard tot 6,6 mil­jard eu­ro, ten op­zich­te van 6,4 mil­jard eu­ro in het voor­gaan­de boek­jaar. Voor het ope­ra­ti­o­neel re­sul­taat mikt Süd­zuc­ker op een stij­ging van 241 mil­joen in het vo­ri­ge boek­jaar naar 340 mil­joen tot 390 mil­joen eu­ro.

(Beurs­dui­vel/foto: rnz.de)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.