Unilever zwak na cij­fers

Times of Suriname - - ECONOMIE -

ROT­TER­DAM - Het aan­deel van Unilever stond gis­te­ren on­der druk na­dat het le­vens­mid­de­len­con­cern over het vo­ri­ge kwar­taal een te­gen­val­len­de on­der­lig­gen­de om­zet­groei naar bui­ten bracht.

Unilever boek­te vo­rig kwar­taal een om­zet van 13,4 mil­jard eu­ro. Daar­mee wa­ren de op­breng­sten na­ge­noeg even hoog als een jaar eer­der, waar­bij de om­zet voor­al werd ge­drukt door ne­ga­tie­ve wis­sel­koer­s­ef­fec­ten. Unilever ver­kocht een frac­tie min­der pro­duc­ten dan in het der­de kwar­taal van 2015, maar wist de prij­zen ge­mid­deld met 3,6 pro­cent te ver­ho­gen. Ge­cor­ri­geerd voor va­lu­ta-ef­fec­ten ont­stond daar­mee een om­zet­groei van 3,2 pro­cent. Unilever deed het de af­ge­lo­pen maan­den naar ei­gen zeg­gen be­ter dan de markt. Het con­cern hield vast aan de ver­wach­ting dat het in heel 2016 een ster­ke­re groei zal boe­ken dan con­cur­ren­ten.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.