Duit­se in­fla­tie loopt op

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BER­LIJN - De con­su­men­ten­prij­zen in Duits­land zijn in sep­tem­ber ge­ste­gen. Dit bleek gis­te­ren uit een de­fi­ni­tie­ve ra­ming van het Duit­se fe­de­ra­le bu­reau voor de sta­tis­tiek. De con­su­men­ten­prij­zen ste­gen ten op­zich­te van een jaar eer­der met 0,7 pro­cent. In au­gus­tus en ju­li lag de in­fla­tie nog op 0,4 pro­cent en in ju­ni was dit 0,3 pro­cent. Op maand­ba­sis ste­gen de prij­zen in sep­tem­ber met 0,1 pro­cent, waar in au­gus­tus nog spra­ke was van een sta­bie­le ont­wik­ke­ling. Be­lang­rijk­ste re­den voor het la­ge in­fla­tie­peil was ook nu weer de druk op ener­gie­prij­zen.

Ge­re­kend naar Eu­ro­pe­se maat­sta­ven, de zo­ge­noem­de ge­har­mo­ni­seer­de in­fla­tie, kwam de in­fla­tie in sep­tem­ber uit op 0,5 pro­cent op jaar­ba­sis. Ten op­zich­te van de voor­gaan­de maand was er geen spra­ke van een wij­zi­ging. In­fla­tie­cij­fers wor­den door de mark­ten nauw­let­tend in de ga­ten ge­hou­den in ver­band met de mo­ne­tai­re po­li­tiek van de Eu­ro­pe­se Cen­tra­le Bank. De cen­tra­le bank streeft naar een in­fla­tie in de eu­ro­zo­ne van min­der dan, maar dicht bij 2 pro­cent.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.