Vrouw laat zich in­vrie­zen na haar dood

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een Bel­gi­sche vrouw die op 90-ja­ri­ge leef­tijd is over­le­den heeft zich la­ten in­vrie­zen. Het idee is dat ze weer tot le­ven ge­wekt wordt als de we­ten­schap ooit zo ver is. Ze moest hier­voor naar Ame­ri­ka wor­den ge­vlo­gen, om­dat dit in Bel­gië ver­bo­den is. Hoe zit dit in Ne­der­land? Het Vlaam­se VTM Nieuws meldt dat de vrouw di­rect na haar dood is be­han­deld door een be­gra­fe­nis­on­der­ne­mer in Bel­gië, en ver­vol­gens naar een be­drijf in Ame­ri­ka is ge­vlo­gen. Daar is het li­chaam van de vrouw in een tank ge­stopt en tot een tem­pe­ra­tuur van min 196 gra­den ge­bracht. De kos­ten voor dit al­les zijn vol­gens VTM zo’n 50.000 eu­ro. Het is in Bel­gië ver­bo­den om ie­mand te la­ten in­vrie­zen, maar het klaar­ma­ken van een li­chaam voor het ver­voer mag wel. In Ame­ri­ka zijn er geen wet­ten te­gen het in­vrie­zen van een li­chaam na het over­lij­den, ook wel ‘cry­o­nis­me’ ge­noemd. In Ne­der­land is het on­ge­veer het­zelf­de ge­re­geld als in Bel­gië. “Het bal­se­men of con­ser­ve­ren van li­cha­men is niet toe­ge­staan in Ne­der­land”, zegt spe­ci­a­list uit­vaart­recht Wil­lem van der Put­ten. “Een lijk moet een eind­be­stem­ming krij­gen. Cry­o­nics is geen eind­be­stem­ming in de zin van de wet.” Die wet­ten zijn vol­gens hem zo ge­maakt om te voor­ko­men dat we een over­schot aan lij­ken krij­gen. Vol­gens ver­ou­de­rings­on­der­zoe­ker And­rea Mai­er is het ook niet heel ver­stan­dig om dit te doen. “Het is bi­o­lo­gisch niet zin­vol”, zegt ze. Na­dat men­sen zijn over­le­den heeft het vol­gens haar geen zin meer om ze in te vrie­zen, met de hoop ze weer te­rug te bren­gen. “We kun­nen uit do­de cel­len geen le­ven­de cel­len ma­ken. Daar­naast is het te com­plex om al­le or­ga­nen tot le­ven te wek­ken.” Maar daar is Hen­ry Stur­man het niet mee eens, hij is lid van de Ne­der­land­se Cry­o­nis­ten Ver­e­ni­ging en zal zelf na zijn dood wor­den in­ge­vro­ren. In zijn ge­val is dat ge­fi­nan­cierd met een le­vens­ver­ze­ke­ring. “Men denkt vaak dat we ons­zelf zien als een soort Je­zus die wil op­staan uit de dood”, zegt hij. “Maar ik zie het meer als een die­pe­re co­ma, waar­bij het niet ze­ker is of je nog wak­ker wordt.” “We we­ten op dit mo­ment nog niet hoe lang het duurt voor­dat her­se­nen on­her­stel­baar be­scha­digd zijn”, zegt hij. Zo­lang dat nog niet dui­de­lijk is, er vol­gens Stur­man hoop dat is je na in­vrie­zing weer te­rug­ge­bracht kan wor­den. “Vroe­ger wist men ook niet dat je tot vijf mi­nu­ten na een hart­stil­stand nog kon re­a­ni­me­ren.” Zelf zegt Stur­man ook te ver­wach­ten dat er een klei­ne kans is dat hij na in­vrie­zing kan wor­den te­rug­ge­bracht, maar dat vindt hij be­ter dan niks. En vol­gens hem zijn de mees­te cry­o­nis­ten zich daar­van be­wust: “Het is een ei­gen keus van men­sen die zich er goed in ver­die­pen. De in­sti­tu­ten die het aan­bie­den doen geen be­lof­tes die ze niet kun­nen waar­ma­ken.” (RTL NIEUWS/rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.