Man dacht dat hij pup­py adop­teer­de, maar werd la­ter ver­rast

Times of Suriname - - PANORAMA -

“Gra­tis Pup­py”, stond op een bord­je ge­schre­ven in Tuc­son in de Ame­ri­kaan­se staat Ari­zo­na. Een man zag het, bel­de aan en wei­ni­ge mi­nu­ten la­ter was hij met de ont­zet­tend schat­ti­ge pup­py Neo op weg naar huis. Maar al snel bleek dat de ‘hond’ zich an­ders ge­droeg. Neo was ang­stig en wil­de al­tijd in de buurt van zijn baas­je blij­ven. An­de­re men­sen wan­trouw­de hij. Oog­con­tact met vreem­den was dan ook uit den boze. Was hij al­leen in de tuin, dan sprong hij over het hek om met de hon­den van de bu­ren te spe­len. Een ho­ge­re af­slui­ting bracht geen soe­laas. Dan beet Neo er zich ge­woon door­heen en wist op­nieuw te ont­ko­men. Wat het baas­je op dat mo­ment nog niet be­sef­te, was dat Neo geen nor­ma­le hon­den­pup­py was. Het bleek te gaan om een ‘high con­tent wolf­dog’, een dier dat een mix is van twee soor­ten maar zijn ge­drag en fy­sie­ke ei­gen­schap­pen lig­gen meer in lijn met die van een wolf. Dat ver­klaar­de met­een het ‘vreem­de’ ge­drag van Neo. Hij ge­droeg zich zo­als een echt roe­del­dier en wil­de steeds ont­snap­pen om zijn fa­mi­lie te vin­den. In de mees­te Ame­ri­kaan­se sta­ten is het niet toe­ge­la­ten om der­ge­lijk dier als par­ti­cu­lier te hou­den. Dus werd Neo naar de ‘Wolf Con­nec­ti­on’ ge­bracht, een wolven­re­ser­vaat in Ca­li­for­nië. Daar heeft hij de vrij­heid om een ech­te wolf te zijn tus­sen zijn soort­ge­no­ten. Daar huilt hij ‘s nachts ge­woon mee met zijn nieu­we vrien­den. Hij weet dat hij daar thuis­hoort.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.