Di­s­tri­bu­teur voed­sel­pak­ket­ten en kom­pa­nen aan­ge­hou­den

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Vijf mi­li­tai­ren en twee bur­gers zijn don­der­dag­avond in de kraag ge­vat voor dief­stal van voed­sel­pak­ket­ten van het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting. De Po­li­tie meldt op hun web­si­te dat Er­rol V (44), Joa­chim N (26), Fa­bi­an A (30), Jur­main W (40) en de 51-ja­ri­ge Car­lo B de vijf mi­li­tai­ren zijn die wer­den aan­ge­hou­den. De twee bur­gers zijn Radj­koe­mar R (51) en Lu­cien L (44). De po­li­tie meldt ver­der dat de pak­ket­ten die te­rug zijn ge­von­den bij de ver­dach­ten een waar­de heeft van meer dan een mil­joen Su­ri­naam­se Dol­lar.

Naar de krant ver­neemt, is pre­si­dent De­si Bou­ter­se na de ar­res­ta­tie van de ver­dach­ten met­een op de hoog­te ge­steld, om­dat hij tij­dens een van zijn par­tij­ver­ga­de­rin­gen had aan­ge­ge­ven, dat de pak­ket­ten wer­den ge­sto­len. Ge­zegd wordt dat hij ener­zijds op­ge­lucht is, om­dat er op­hel­de­ring is ge­ko­men in de­ze zaak, maar an­der­zijds is hij te­leur­ge­steld dat er han­del werd ge­dre­ven met de voed­sel­pak­ket­ten die voor so­ci­aal zwak­ke­ren wa­ren be­stemd. Het staats­hoofd be­treurt het dat mi­li­tai­ren en bur­gers be­trok­ken zijn bij de dief­stal. Hij heeft vol­le­di­ge rap­por­ta­ge ge­had van al­les wat tij­dens de in­val is ge­beurd en wel­ke goe­de­ren in be­slag zijn ge­no­men. Hij wil dat al­le ver­dach­ten die hier­bij be­trok­ken zijn, wor­den aan­ge­hou­den. Don­der­dag be­vond de pre­si­dent zich in ver­band met zijn ver­jaar­dag in het par­tij­cen­trum toen hem de me­de­de­ling van de ar­res­ta­ties werd ge­daan. Kor­po­raal Anand De­bis­a­roen van de mi­li­tai­re po­li­tie be­ves­tigt de ar­res­ta­ties. Een van de aan­ge­hou­den mi­li­tai­ren was be­last met de dis­tri­bu­tie van de voed­sel­pak­ket­ten. Zijn vier col­le­ga’s die bij de Lucht­macht werk­ten, heb­ben hem ge­hol­pen met het trans­port, het uit­la­den en de ver­koop van de pak­ket­ten. Vol­gens De­bis­a­roen zijn de mi­li­tai­ren na af­stem­ming met de au­di­teur-mi­li­tair in ver­ze­ke­ring ge­steld. De twee bur­gers zijn over­ge­dra­gen aan de po­li­tie van Mun­der. De­bis­a­roen zegt dat er een tip bin­nen­kwam bij de mi­li­tai­re po­li­tie, dat er op een adres aan de Abe­ni­straat in De Boer­bui­ten pak­ket­ten wer­den ver­han­deld. De mi­li­tai­re po­li­tie deed toen sa­men met de po­li­tie een in­val op het adres, die leid­de tot de ar­res­ta­tie van de ver­dach­ten. Een van de bur­gers is ei­ge­naar van het huis, en de an­der heeft mee­ge­hol­pen met de ver­koop. Er zijn on­ge­veer 100 voed­sel­pak­ket­ten op het adres aan­ge­trof­fen en in be­slag ge­no­men. De krant ver­neemt dat op het ter­rein aan de Abe­ni­straat twee pan­den staan en een berg­ruim­te. Het over­gro­te deel van de goe­de­ren was in de berg­ruim­te. Er zijn ook spul­len in be­slag ge­no­men in bei­de wo­nin­gen. Ver­no­men wordt dat de ver­dach­ten de pak­ket­ten voor SRD 70 ver­koch­ten. Er zijn on­der meer toi­let­pa­pier, kar­ton­nen do­zen met kip, tand­pas­ta, bad­zeep, ui­en, knof­look en olie in be­slag ge­no­men. In de berg­ruim­te wa­ren de mees­te le­vens­mid­de­len, waar­door het ver­moe­den be­staat dat daar de op­slag­ruim­te was, van de ge­sto­len goe­de­ren, die met twee vracht­wa­gens zijn af­ge­voerd. Op­mer­ke­lijk was dat al­le ze­ven ver­dach­ten zich op het­zelf­de ter­rein be­von­den, toen de in­val werd ge­daan. Ze wa­ren ver­rast door de komst van de mi­li­tai­re po­li­tie. En­ke­len van hen wa­ren be­zig de goe­de­ren te ver­pak­ken voor ver­koop, ter­wijl de an­de­ren zich in de wo­ning be­von­den. De mi­li­tai­ren en de bur­gers heb­ben zich niet ver­zet bij hun aan­hou­ding. In het bij­zijn van een hulp­of­fi­cier van de mi­li­tai­re po­li­tie is huis­zoe­king ge­daan. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.