ISO pu­bli­ceert krach­ti­ge tool om cor­rup­tie te­gen te gaan

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een nieu­we bu­si­nes­s­tool, ont­wor­pen ter be­strij­ding van cor­rup­tie, is ge­pu­bli­ceerd. ISO 37001 is de eer­ste in­ter­na­ti­o­na­le an­ti­cor­rup­tiema­na­ge­ment­sys­teem­stan­daard, die ont­wik­keld is om or­ga­ni­sa­ties te hel­pen in hun strijd te­gen de ri­si­co’s van cor­rup­tie zo­wel in­tern als bin­nen hun ge­he­le ‘glo­bal va­lue chain’. De­ze stan­daard heeft de po­ten­tie om za­ke­lij­ke ri­si­co’s en kos­ten met be­trek­king tot cor­rup­tie te ver­min­de­ren, door de be­drij­ven te voor­zien van een be­heers­ba­re bu­si­ness fra­me work voor het voor­ko­men, het op­spo­ren en het aan­pak­ken van cor­rup­tie. Vol­gens Neill Stans­bu­ry, voor­zit­ter van de ISO­pro­ject­com­mis­sie, is cor­rup­tie in di­ver­se sec­to­ren van ve­le lan­den een sig­ni­fi­can­te bu­si­ness­ri­si­co. Hij zegt ver­der dat cor­rup­tie in ve­le ge­val­len werd ge­doogd als een ‘nood­za­ke­lijk’ on­der­deel van ‘do­ing bu­si­ness’. Ech­ter heeft het ver­ho­gen van de awa­re­ness van de scha­de die cor­rup­tie heeft ver­oor­zaakt bij lan­den, or­ga­ni­sa­ties en per­so­nen, ge­re­sul­teerd in een op­roep tot ef­fec­tie­ve ac­ties ter pre­ven­tie daar­van.

Veel or­ga­ni­sa­ties heb­ben reeds een sig­ni­fi­can­te hoe­veel­heid tijd en res­sour­ces ge­ïn­ves­teerd in de ont­wik­ke­ling van in­ter­ne sys­te­men en pro­ces­sen voor de pre­ven­tie van cor­rup­tie.

De stan­daard zal bij­dra­gen aan het voor­ko­men, op­spo­ren en aan­pak­ken van cor­rup­tie, het­zij ge­pleegd door of na­mens een or­ga­ni­sa­tie of haar me­de­wer­kers of za­ken­re­la­ties. Or­ga­ni­sa­ties kun­nen er­voor kie­zen om ge­cer­ti­fi­ceerd te wor­den, om zo te be­ves­ti­gen dat hun an­ti­cor­rup­tiema­na­ge­ment­sys­teem vol­doet aan de cri­te­ria van de stan­daard. Hoe­wel cer­ti­fi­ce­ring (of com­pli­an­ce) naar ISO 37001 geen ze­ker­heid biedt dat er geen cor­rup­tie heeft plaats­ge­von­den of zal plaats­vin­den, kan de stan­daard wel hel­pen vast­stel­len, dat de or­ga­ni­sa­tie al­le be­tref­fen­de maat­re­ge­len ter voor­ko­ming van cor­rup­tie heeft ge­ïm­ple­men­teerd. De stan­daard is ge­ba­seerd op richt­lij­nen van di­ver­se or­ga­ni­sa­ties, zo­als de In­ter­na­ti­o­na­le Ka­mer van Koop­han­del, de Or­ga­ni­sa­tie voor Eco­no­mi­sche Sa­men­wer­king en Ont­wik­ke­ling,

Transpa­ren­cy In­ter­na­ti­o­nal en di­ver­se over­he­den, wat neer­komt op een we­reld­wij­de con­sen­sus voor an­ti­cor­rup­tie ‘good prac­ti­ces’.

De ISO 3700I-stan­daard wordt ook te koop aan­ge­bo­den door het Su­ri­naams Stan­daar­den Bu­reau, de ISO-ver­te­gen­woor­di­ger in Su­ri­na­me. Ge­du­ren­de ok­to­ber is er in ver­band met World Standards Day een kor­ting van wel 20 pro­cent op de­ze ISO-stan­daard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.