SORTS start twee­daag­se mi­li­eu­edu­ca­tie in Nic­ke­rie

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - De Stich­ting Ont­wik­ke­ling door Ra­dio en Te­le­vi­sie Su­ri­na­me (SORTS) is don­der­dag een twee­daags mi­li­eu­edu­ca­tie­pro­gram­ma ge­start in Nic­ke­rie. Het pro­gram­ma be­hels­de de sym­bo­li­sche over­han­di­ging van zes ‘groe­ne les­kis­ten’ aan ver­te­gen­woor­di­gers van zes la­ge­re scho­len in Nic­ke­rie. Dit vond plaats in het Bur­ger In­for­ma­tie Cen­trum. Al­vo­rens hier­toe over te gaan, kre­gen de leer­lin­gen en de leer­krach­ten die aan­we­zig wa­ren met hun school ook wat mi­li­eu­edu­ca­tie. Loes Trust­full-Woo­druff, voor­zit­ter van SORTS en Jer­rel Pi­nas van de World Wild­li­fe Fund (WWF) ver­tel­den aan de leer­lin­gen en leer­krach­ten wat de be­doe­ling is van de ‘groe­ne les­kist’. Trust­ful­lWoo­druff wees de aan­we­zi­ge leer­lin­gen er­op dat ze straks vol­was­se­nen wor­den en er­voor moe­ten zor­gen dat de na­tuur per­fect blijft. Om dat te doen, moe­ten ze eerst er­over gaan le­ren. De SORTS­voor­zit­ter zegt dat daar­om de groe­ne les­kist is ont­wik­keld. Het is de be­doe­ling dat de leer­krach­ten op zoek gaan naar meer ma­te­ri­aal voor de les­kist. Trust­full-Woo­druff be­na­druk­te dat het ma­te­ri­aal moet le­ven. De leer­krach­ten moe­ten vol­gens haar pro­ac­tief zijn. De les­kis­ten zijn ver­vaar­digd uit bam­boe. Pi­nas ver­tel­de dat er 33 items in de les­kist zit­ten, maar dit vindt hij niet ge­noeg. Even­als Trust­full-Woo­druff deed hij een be­roep op de leer­krach­ten het les­ma­te­ri­aal in de kist aan te vul­len.

Het is de be­doe­ling dat de school­lei­ders van de ove­ri­ge la­ge­re scho­len hun les­kist af­ha­len bij de de­pen­dan­ce van het Mi­nis­te­rie van Ruim­te­lij­ke or­de­ning Gron­den Bos­be­heer. Ook de zes la­ge­re scho­len van Coro­nie ko­men in aan­mer­king voor een les­kist. De aan­we­zi­ge leer­krach­ten moch­ten ook elk een zuur­zak­plant in ont­vangst ne­men die hen werd ge­schon­ken door Bea Luch­man­singh. Vol­gens Luch­man­singh is het de be­doe­ling dat de plant op school wordt ge­plant door de jong­ste kleu­ter van de school in het bij­zijn van de ove­ri­ge leer­lin­gen. Vol­gens Luch­man­singh moet de jong­ste kleu­ter nog al­le klas­sen door­lo­pen waar­door de boom en de kleu­ter sa­men zul­len groei­en. Hier­door wordt de kin­de­ren ook ge­leerd voor plant­jes te zor­gen en zo­doen­de te wer­ken aan hun ei­gen ge­zond­heid. Van Mi­ri­am Kal­loe en Ca­rola Po­lijn van de stich­ting Gr­een He­ri­ta­ge Fund Su­ri­na­me kre­gen de kin­de­ren en leer­krach­ten ook een mi­li­eu­les over hoe on­der­zoek te doen naar het mi­li­eu in hun om­ge­ving.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.