15 ok­to­ber: In­ter­na­ti­o­na­le Dag van de Wit­te Stok

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Blin­den heb­ben wit­te stok­ken. Dus mo­gen we aan­ne­men dat de Dag van de Wit­te Stok een dag is waar­op blin­den cen­traal staan. Al sinds 1970 vie­ren we ie­der jaar op 15 ok­to­ber de Dag van de Wit­te Stok.

Op de­ze dag staan we stil bij blin­den en slecht­zien­den, die zelf­stan­dig door het le­ven gaan en hoe knap dat ei­gen­lijk is. De wit­te stok staat sym­bool voor de­ze zelf­stan­dig­heid. De dag is in 1964 in Ame­ri­ka op­ge­richt on­der pre­si­dent Jo­hn­son, maar is door de We­reld Blin­den Unie in 1970 pas toe­ge­kend. Een jon­gen werd in 1964 aan­ge­re­den on­danks zijn wit­te stok en kwam om. Zijn opa en oma start­ten ‘Whi­te Ca­ne Day’. Op de­ze dag wordt het pu­bliek ge­sen­si­bi­li­seerd over het hulp­mid­del, waar­door per­so­nen met een vi­su­e­le be­per­king zich da­ge­lijks op een zelf­stan­di­ge ma­nier kun­nen ver­plaat­sen.

Een per­soon met een vi­su­e­le be­per­king wan­delt op straat met be­hulp van een wit­te stok. De wit­te stok staat sym­bool voor blind­heid en slecht­ziend­heid. Hij laat blin­de en slecht­zien­de per­so­nen toe zich op straat te ver­plaat­sen, en waar­schuwt au­to­be­stuur­ders en voet­gan­gers dat de per­soon een vi­su­e­le han­di­cap heeft. Door het ma­ken van een veeg­be­we­ging vóór hen, wor­den hin­der­nis­sen op­ge­spoord. Met de punt van je stok op de stoep­rand geef je aan dat je wacht. Ver­vol­gens steek je de stok rus­tig naar vo­ren. Na nog een paar se­con­den wach­ten, kun je gaan. Ga je op de­ze ma­nier te werk, dan moe­ten an­de­re weg­ge­brui­kers je voor­rang ver­le­nen. Maar, men­sen met een vi­su­e­le be­per­king moe­ten wel er­voor zor­gen dat ze zicht­baar zijn. Blin­den en slecht­zien­den le­ren al vroeg dat zij bij­voor­beeld niet tus­sen twee ge­par­keer­de au­to’s moe­ten over­ste­ken. Zij ma­ken an­de­ren ken­baar dat zij hen niet zien. Als de ge­wo­ne weg­ge­brui­ker zich aan de re­gels houdt, kun­nen vi­su­eel be­perk­ten ge­woon mee­doen aan het ver­keer. Een wit­te stok of­te­wel blin­den­stok is een on­ge­veer een cen­ti­me­ter dik­ke stok, ge­heel wit of wit met ro­de dwars­stre­pen. De stok wordt zo­wel door blin­den als slecht­zien­den ge­bruikt. On­der­schei­den wor­den de her­ken­nings­stok die in het da­ge­lijks le­ven ge­bruikt wordt om aan te ge­ven dat ie­mand blind of slecht­ziend is, en een tast­stok, die als mo­bi­li­teits­hulp­mid­del ge­bruikt wordt. Het ver­schil tus­sen bei­de stok­ken is dat een tast­stok op de leng­te van de ge­brui­ker is af­ge­stemd en een spe­ci­aal uit­ein­de (de tip) heeft. De tip van de stok zorgt voor een goe­de echo-akoes­tiek die be­lang­rijk is bij het lo­pen en is slijt­vast. Naast de klas­sie­ke tip die een tik­kend ge­luid geeft bij con­tact met een har­de on­der­grond, zijn er ook tips die be­staan uit een plat­te schijf of een ron­de bal. Een der­ge­lij­ke tip houdt in prin­ci­pe voort­du­rend con­tact met de on­der­grond en geeft geen akoes­ti­sche feed­back. Er be­staan rech­te tast­stok­ken en spe­ci­a­le laag­tas­ters die een knik be­vat­ten voor nog be­te­re ta­st­re­sul­ta­ten. De stok­ken zijn ge­maakt van glas­fi­ber of van alu­mi­ni­um en som­mi­ge mo­del­len kun­nen op­ge­vou­wen wor­den. De wit­te stok werd in 1930 be­dacht door de Pa­ri­si­en­ne Guil­ly d’Her­be­mont. Frank­rijk tel­de in die tijd dui­zen­den oor­logs­blin­den ten ge­vol­ge van de Duit­se gas­aan­val­len. Me­vrouw d’Her­be­mont er­ger­de zich aan het ge­vaar dat de­ze man­nen da­ge­lijks lie­pen in het straat­ver­keer van Pa­rijs. Ze schreef een in­ge­zon­den brief in de Echo de Pa­ris met het voor­stel, blin­de voet­gan­gers met een wit­te stok het recht van voor­rang te ge­ven. Haar voor­stel vond bij­val, en op 7 fe­bru­a­ri 1931 reik­te Guil­ly d’Her­be­mont in aan­we­zig­heid van en­ke­le le­den van de Fran­se re­ge­ring de eer­ste wit­te stok­ken uit aan een oor­logs­blin­de en aan een ‘ge­wo­ne’ blin­de. Aan­slui­tend wer­den door de over­heid 5000 wit­te stok­ken ge­dis­tri­bu­eerd. Snel vond het hulp­mid­del zijn weg in an­de­re lan­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.