Chris­tenU­nie wil re­la­tie­the­ra­pie in ba­sis­pak­ket

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - De Chris­tenU­nie wil dat er voor­stel­len over re­la­tie­the­ra­pie wordt op­ge­no­men in het ba­sis­pak­ket van de zorg­ver­ze­ke­ring. Dat is te le­zen in het nieu­we ver­kie­zings­pro­gram­ma van de par­tij.

Naast de re­la­tie­the­ra­pie in het ba­sis­pak­ket wil de CU on­der an­de­re een la­ger ei­gen ri­si­co in de zorg re­a­li­se­ren, een so­ci­a­le dienst­plicht in­voe­ren en de ba­sis­beurs voor stu­den­ten weer la­ten te­rug­ko­men. In de dis­cus­sie over de iden­ti­teit van Ne­der­land komt de Chris­tenU­nie met het plan om die - naar Ame­ri­kaans voor­beeld - vast te leg­gen in een pre­am­bu­le bij de Grond­wet. In dat voor­woord moe­ten ‘de dra­gen­de waar­den’ van on­ze sa­men­le­ving wor­den be­noemd. Vol­gens de par­tij zijn die waar­den men­se­lij­ke waar­dig­heid, ge­lijk­waar­dig­heid, naas­ten­lief­de, ver­draag­zaam­heid, zorg voor de schep­ping en ge­loofs­vrij­heid. Ze zijn hoop­vol en re­a­lis­tisch: voor een sa­men­le­ving met toe­komst staan meer voor­stel­len om de Grond­wet aan te pas­sen. Om dis­cri­mi­na­tie op grond van han­di­cap of ge­aard­heid te ver­bie­den moe­ten die ter­men wor­den toe­ge­voegd aan Ar­ti­kel 1, vindt de par­tij. Ook moe­ten de Ne­der­land­se en Frie­se taal én ge­ba­ren­taal wor­den ver­an­kerd in de Grond­wet. Daar­naast moet het recht op le­ven wor­den vast­ge­legd in de Grond­wet en moet er een con­sti­tu­ti­o­neel hof ko­men die wet­ten toetst aan de Grond­wet. Die spe­ci­a­le recht­bank moet wet­ten ook naar de prul­len­bak kun­nen ver­wij­zen.

-Net als het CDA wil de Chris­tenU­nie het be­las­ting­stel­sel op de schop doen. Zo moe­ten er twee be­las­ting­ta­rie­ven ko­men: in­ko­mens tot 70.000 eu­ro be­ta­len dan een ba­sis­ta­rief van 35 pro­cent be­las­ting, ho­ge in­ko­mens be­ta­len een top­ta­rief van 49 pro­cent. Ook wil de Chris­tenU­nie in­ko­men uit werk en in­ko­men uit ver­mo­gen op de­zelf­de ma­nier be­han­de­len. Voor De­fen­sie trekt Chris­tenU­nie gul de por­te­mon­nee: er moet struc­tu­reel mi­ni­maal 2 mil­jard eu­ro bij­ko­men. Ook moet er 1 mil­jard ex­tra naar ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king. Er wordt geld vrij­ge­maakt voor een IJ­meer­ver­bin­ding tus­sen Amsterdam en Al­me­re en voor een me­tro naar Schip­hol en Amsterdam-West. Eer­der had de par­tij in de­ze krant al be­kend­ge­maakt voor­stan­der te zijn van een maat­schap­pe­lij­ke dienst­plicht voor ie­der­een die 18 jaar wordt. Zij mo­gen er 10 jaar over doen om 6 maan­den vrij­wil­li­gers­werk te doen. Daar staat wel een klei­ne ver­goe­ding te­gen­over.

(AD.NL)

Chris­tenU­nie-lei­der Gert-Jan Se­gers (R) en Wou­ter de Jong, tij­dens de pre­sen­ta­tie van het ver­kie­zings­pro­gram­ma van de Chris­tenU­nie. (Fo­to: ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.