Straf­pro­ces te­gen Geert Wil­ders gaat door

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - De recht­bank in Den Haag heeft gis­te­ren be­slo­ten dat het straf­pro­ces te­gen Geert Wil­ders door­gaat. De PVV-lei­der wordt ver­volgd van­we­ge zijn om­stre­den ‘min­der, min­der-uit­spra­ken’ in maart 2014.

Wil­ders werd aan­ge­klaagd voor het aan­zet­ten tot dis­cri­mi­na­tie en haat en het be­le­di­gen van Ma­rok­ka­nen op grond van ras. Geert-Jan Knoops, de ad­vo­caat van Wil­ders, vroeg de recht­bank eind sep­tem­ber om het Open­baar Mi­nis­te­rie niet-ont­van­ke­lijk te ver­kla­ren. Vol­gens de Haag­se recht­bank is er een ‘uit­ge­breid en in­hou­de­lijk’ de­bat no­dig om te kun­nen be­oor­de­len of Wil­ders zich schul­dig maak­te aan be­le­di­ging en het aan­zet­ten tot dis­cri­mi­na­tie en haat. Knoops stel­de dat de uit­spra­ken van Wil­ders van po­li­tie­ke aard zijn en een rech­ter daar geen oor­deel over mag vel­len. De uit­spra­ken moe­ten vol­gens hem wor­den be­oor­deeld door de kie­zers. “U ziet tal­lo­ze uit­spra­ken van po­li­ti­ci die voor be­paal­de na­ti­o­na­li­tei­ten kwet­send zijn, maar die het OM niet ver­volg­de. En dat is te­recht. Zo­als de heer Wil­ders ook niet ver­volgd zou moe­ten wor­den’’, zei Knoops eind sep­tem­ber. De rech­ter ver­wierp dit be­toog. “De­ze zaak gaat er niet om zijn be­leid te be­oor­de­len, maar de spe­ci­fie­ke uit­spra­ken,’’ al­dus de rech­ter in re­ac­tie.

Het OM is van me­ning dat al­leen de recht­bank kan oor­de­len of PVV-lei­der Geert Wil­ders zich met zijn ‘min­der, min­der’-uit­spra­ken schul­dig heeft ge­maakt aan een straf­baar feit of niet. Om de recht­bank in staat te stel­len een goed oor­deel te vel­len, is eerst een vol­le­dig pro­ces no­dig, stel­de Of­fi­cier van Jus­ti­tie Sa­bi­na van der Kal­len. Het pro­ces van Geert Wil­ders zal 31 ok­to­ber van start gaan.

(AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.