Druk­ke tijd breekt aan voor Tot­ten­ham

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Tot­ten­ham Hot­spur is na een goe­de sei­zoens­start te­rug te vin­den op de twee­de plaats op de rang­lijst. Maar vol­gens ma­na­ger Mau­ri­cio Poch­tet­ti­no gaan de ko­men­de ze­ven wed­strij­den in 23 da­gen uit­wij­zen of de Spurs daad­wer­ke­lijk mee gaan doen om de En­gel­se lands­ti­tel.

Tot­ten­ham staat voor een zwa­re pe­ri­o­de. Vol­gens Po­chet­ti­no is het van groot be­lang om in de­ze fa­se van de com­pe­ti­ties zo min mo­ge­lijk bles­su­res op te lo­pen. “De ko­men­de ze­ven wed­strij­den in kor­te tijd gaan be­lang­rijk wor­den”, kijkt de Ar­gen­tijn­se trai­ner voor­uit. “We moe­ten de juis­te keu­zes ma­ken en niet het ri­si­co lo­pen spe­lers kwijt te ra­ken in de vol­gen­de wed­strij­den. Za­ter­dag staat voor Tot­ten­ham het du­el met West Brom­wich Al­bi­on op het pro­gram­ma. Daar­na volgt een dub­be­le ont­moe­ting met Bay­er Le­ver­ku­sen en wed­strij­den te­gen Li­ver­pool, Bour­ne­mouth, Lei­ces­ter Ci­ty en Ar­sen­al. Daar­na breekt de in­ter­land­pe­ri­o­de weer aan. “Het pro­bleem bij ons is dat we dan zes­tien of ze­ven­tien spe­lers voor een pe­ri­o­de van twee we­ken gaan mis­sen. Het is las­tig die al­le­maal weer heel te­rug te krij­gen. Als we één wed­strijd per week zou­den spe­len, dan zou er niks aan de hand zijn. Maar het gaat er bij ons om hoe we uit de wed­strij­den ko­men te­gen Le­ver­ku­sen, Bour­ne­mouth, Li­ver­pool.”

Po­chet­ti­no vreest de in­ter­land­pe­ri­o­des. “Chris­ti­an Erik­sen komt nu bij­voor­beeld te­leur­ge­steld te­rug uit De­n­e­mar­ken. En wat te den­ken van de En­gel­se spe­lers? Het is on­ze taak om nu meer te zijn dan trai­ners. We moe­ten ook de rol van psy­cho­loog spe­len”, al­dus de coach. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.